ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • จดหมายเหตุ •

เอกสารคำฟ้อง (ฉบับจริง) คดีหมายเลขดำที่ 8612/2521

เอกสารคำฟ้อง (ฉบับจริง) คดีหมายเลขดำที่ 8612/2521

อ่าน: เอกสารคำฟ้อง (ฉบับจริง)

คำฟ้อง: คดีหมายเลขดำที่ 8612/2521

เรื่อง: ละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หมิ่นประมาท ไขข่าว ข้อหาหรือฐานความผิด แพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง ทำให้เสียหายแก่ชื่อเสียง เกียรติคุณ ความเจริญและทางทำมาหาได้ของนายปรีดี พนมยงค์

ผู้รับมอบอำนาจ: ปาล พนมยงค์

เอกสารคำฟ้อง (ฉบับจริง) คดีหมายเลขดำที่ 8612/2521