ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกวดบทความชิงรางวัล “ทุนปาล พนมยงค์” ประจำปี 2564 ในหัวข้อ ‘Soft Power บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย’

ประกวดบทความชิงรางวัล “ทุนปาล พนมยงค์” ประจำปี 2564 ในหัวข้อ ‘Soft Power บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย’

มีรายละเอียดหัวข้อและเงื่อนไขการประกวดบทความชิงรางวัล  ดังต่อไปนี้

1. หัวข้อเรื่องบทความส่งเข้าประกวด  “Soft Power บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย” 

2. ผู้แต่งบทความเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาในชั้นปริญญาตรี หรือหลักสูตรปริญญาตรีควบโท ไม่เกินชั้นปีที่ 4 ที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. บทความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาว 6 - 10 หน้า กระดาษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ รูปแบบ TH Sarabun PSK ขนาด 16 เว้นขอบกระดาษ 1 นิ้วทุกด้าน double space สําหรับรูปแบบการอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ APA คณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้คะแนนตามหัวข้อ ได้แก่ เนื้อหาและโครงเรื่อง, ความคิดริเริ่ม, การใช้ภาษาความถูกต้องของข้อมูล และ หลักฐานอ้างอิง 

4. กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ สามารถเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษได้ 

5. บทความที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัล “ทุนปาล พนมยงค์” ให้ส่งต้นฉบับมายัง

“งานทุนและบริการ นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา” อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยใส่ ชื่อ-สกุล หน้าสุดท้ายของบทความ และเขียนเลขหน้าบทความทุกหน้าส่งไฟล์ Word

E-mail address : [email protected] (รอ E-mail ตอบกลับ)

หมดเขตส่งผลงานวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

6. คณะกรรมการประกวดบทความฯ จะพิจารณาให้รางวัลบทความที่ส่งเข้าประกวดรางวัล ดังนี้

  • รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 15,000 บาท 
  • รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 10,000 บาท 
  • รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 5,000 บาท 
  • รางวัลชมเชย เป็นเงิน 3,000 บาท 

ผู้ชนะการประกวดบทความจะเข้ารับรางวัลและนําเสนอผลงาน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปรีดี พนมยงค์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หมายเหตุ: ในกรณีคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าบทความที่ส่งเข้าประกวดยังไม่อยู่ระดับที่สมควรจะได้รับรางวัลดังกล่าว คณะกรรมการฯ สามารถงดการให้รางวัลใดรางวัลหนึ่งหรือทุกรางวัลได้