วันสันติภาพไทย 2563
Event Date

ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย และรำลึก 120 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์

กำหนดการ

จัดงาน "ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย และรำลึก 120 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์”
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

-----------------------------------------------------------------

(ช่วงเช้า)

ณ ชิ้นงานประติมานุสรณ์จำลอง “ธรรมศาสตร์กับขบวนการเสรีไทย” บริเวณ ลานปรีดี พนมยงค์

 • 08.30 – 09.00 น.
  • ลงทะเบียน/รับหนังสือที่ระลึก
 • 09.00 – 09.30 น.
  • อธิการบดี/รองอธิการบดี  กล่าวรายงาน
  • พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานพิธีฯ กล่าวเปิดงาน
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานพิธีฯ กล่าวเปิดงาน
  • พิธี “วางช่อดอกไม้” รำลึกถึงเสรีไทย และ ผู้เสียชีวิตจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 โดย
   • 1. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
   • 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • 3. องค์ปาฐก
    • 3.1  Mr.Yang Xin อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
    • 3.2  ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร
   • 4. คณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ
   • 5. ตัวแทนทายาทเสรีไทย
   • 6. นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • (ชุมนุมดนตรีสากล มธ.บรรเลงเพลงรำลึกถึงเสรีไทย-ผู้เสียชีวิตช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2)
 • 09.30 – 10.00 น.
  • กล่าวรำลึกถึงเสรีไทย และผู้เสียชีวิตจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 โดย
   • นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • ผู้แทนนักศึกษาชมรมศาสนาต่าง ๆ กล่าวรำลึกถึงวีรชนเสรีไทย
    • ผู้แทนนักศึกษาจากชมรมคริสเตียน
    • ผู้แทนนักศึกษาจากชมรมมุสลิม
    • ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี
 • 10.00 – 10.30 น.
  • การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “China’s Perspective on the Free Thai Movementand World Peace” โดย
   • Mr.Yang Xin อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
 • 10.30 – 11.00 น.
  • การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เอกราชและการประกาศสันติภาพ” โดย
   • ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร อดีตเอกอัครราชทูต  ณ กรุงเบอร์ลิน  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 • 11.00 น
  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

กำหนดการจัดงาน (ช่วงบ่าย) โดย สถาบันปรีดี พนมยงค์

ในหัวข้อ “เศรษฐกิจแปรผัน สันติภาพแปรเปลี่ยน: จากขบวนการเสรีไทยสู่ยุคปัจจุบัน”

-----------------------------------------------------------------

(ช่วงบ่าย)

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • 13.00 – 13.30 น.
  • การแสดงละครรำลึกเสรีไทย โดยกลุ่มละคร Babymime
 • 13.30 – 13.50 น.
  • ปาฐกถานำ: บทเรียนจากขบวนการเสรีไทยว่าด้วยวิกฤติเศรษฐกิจ และการอภิวัฒน์สู่สันติ
   • ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
 • 14.00 – 17.00 น.
  • เวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อ “เศรษฐกิจแปรผัน สันติภาพแปรเปลี่ยน: จากขบวนการเสรีไทย สู่ยุคปัจจุบัน” ร่วมเสวนา โดย
   • ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์)
   • ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม (อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   • รศ.ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ (อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
   • คุณภัทรภร ภู่ทอง (นักวิจัยอิสระ)
  • ดำเนินรายการ โดย
   • ผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ 

ถ่ายทอดสด

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย และรำลึก 120 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์