ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันอาทิตย์ที่
16
สิงหาคม
2563
เวลา 08:30 น.
วันสันติภาพไทย 2563

ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย และรำลึก 120 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์

กำหนดการ

จัดงาน "ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย และรำลึก 120 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์”
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

-----------------------------------------------------------------

(ช่วงเช้า)

ณ ชิ้นงานประติมานุสรณ์จำลอง “ธรรมศาสตร์กับขบวนการเสรีไทย” บริเวณ ลานปรีดี พนมยงค์

 • 08.30 – 09.00 น.
  • ลงทะเบียน/รับหนังสือที่ระลึก
 • 09.00 – 09.30 น.
  • อธิการบดี/รองอธิการบดี  กล่าวรายงาน
  • พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานพิธีฯ กล่าวเปิดงาน
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานพิธีฯ กล่าวเปิดงาน
  • พิธี “วางช่อดอกไม้” รำลึกถึงเสรีไทย และ ผู้เสียชีวิตจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 โดย
   • 1. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
   • 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • 3. องค์ปาฐก
    • 3.1  Mr.Yang Xin อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
    • 3.2  ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร
   • 4. คณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ
   • 5. ตัวแทนทายาทเสรีไทย
   • 6. นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • (ชุมนุมดนตรีสากล มธ.บรรเลงเพลงรำลึกถึงเสรีไทย-ผู้เสียชีวิตช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2)
 • 09.30 – 10.00 น.
  • กล่าวรำลึกถึงเสรีไทย และผู้เสียชีวิตจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 โดย
   • นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • ผู้แทนนักศึกษาชมรมศาสนาต่าง ๆ กล่าวรำลึกถึงวีรชนเสรีไทย
    • ผู้แทนนักศึกษาจากชมรมคริสเตียน
    • ผู้แทนนักศึกษาจากชมรมมุสลิม
    • ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี
 • 10.00 – 10.30 น.
  • การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “China’s Perspective on the Free Thai Movementand World Peace” โดย
   • Mr.Yang Xin อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
 • 10.30 – 11.00 น.
  • การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เอกราชและการประกาศสันติภาพ” โดย
   • ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร อดีตเอกอัครราชทูต  ณ กรุงเบอร์ลิน  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 • 11.00 น
  • รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

กำหนดการจัดงาน (ช่วงบ่าย) โดย สถาบันปรีดี พนมยงค์

ในหัวข้อ “เศรษฐกิจแปรผัน สันติภาพแปรเปลี่ยน: จากขบวนการเสรีไทยสู่ยุคปัจจุบัน”

-----------------------------------------------------------------

(ช่วงบ่าย)

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • 13.00 – 13.30 น.
  • การแสดงละครรำลึกเสรีไทย โดยกลุ่มละคร Babymime
 • 13.30 – 13.50 น.
  • ปาฐกถานำ: บทเรียนจากขบวนการเสรีไทยว่าด้วยวิกฤติเศรษฐกิจ และการอภิวัฒน์สู่สันติ
   • ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
 • 14.00 – 17.00 น.
  • เวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อ “เศรษฐกิจแปรผัน สันติภาพแปรเปลี่ยน: จากขบวนการเสรีไทย สู่ยุคปัจจุบัน” ร่วมเสวนา โดย
   • ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์)
   • ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม (อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   • รศ.ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ (อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
   • คุณภัทรภร ภู่ทอง (นักวิจัยอิสระ)
  • ดำเนินรายการ โดย
   • ผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ 

ถ่ายทอดสด

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย และรำลึก 120 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์