ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คำชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข้อความเผยแพร่กล่าวหานายปรีดี พนมยงค์ โดยปราศจากข้อเท็จจริง

23
มกราคม
2562

ตามที่ปรากฏข้อความในโลกออนไลน์พาดพิงถึงนายปรีดี พนมยงค์ โดยอ้างว่ามาจากหนังสืออนุสรณ์งานศพ คุณครูฉลบชลัยย์ พลางกูร ภรรยาของคุณจำกัด พลางกูร แห่งขบวนการเสรีไทย ผู้สละชีพไป “เพื่อชาติ เพื่อ humanity” นั้น

มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ด้วยไม่ปรากฏข้อความเช่นนั้นในหนังสือที่คุณครูฉลบชลัยย์ พลางกูร เขียนขึ้นเลย ดังที่ท่านผู้รักความเป็นธรรมและใฝ่สัจจะ สามารถตรวจสอบด้วยตัวท่านเองได้จากหนังสือที่แจกในงานศพคุณครูฉลบชลัยย์จำนวน 4 เล่ม คือ 1. อัตชีวประวัติ ภาคปฐมวัย 2. อัตชีวประวัติ ภาคมัชฌิมวัย 3. อัตชีวประวัติ ภาคปัจฉิมวัย และ 4. ด้านหนึ่งของชีวิต

นอกจากนี้ คุณครูฉลบชลัยย์ยังเคยเขียนบทความเรื่อง “ทำไมดิฉันจึงรัก เคารพ และบูชา ท่านปรีดี พนมยงค์” ลงพิมพ์ในหนังสือวันปรีดี พนมยงค์ พ.ศ. 2535 อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถหาอ่านได้จาก ปาจารยสาร ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) เพื่อจะได้ทราบทัศนคติที่คุณครูฉลบชลัยย์มีต่อนายปรีดีที่แท้จริง

มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่รักความเป็นธรรมและใฝ่ในสัจจะทุกท่าน สละเวลาอ่านข้อเขียนในหนังสืองานศพของคุณครูฉลบชลัยย์ และหรือบทความที่ได้นำมาตีพิมพ์ซ้ำแล้วใน ปาจารยสาร เพื่อจะได้รับทราบถึงเรื่องราวในทางประวัติศาสตร์การเมืองและสังคมไทย เรื่องราวชีวิตของบุคคลธรรมดาสามัญที่มีความรักชาติ มีความเสียสละ อย่างปราศจากสิ่งตอบแทนใดๆ ในชีวิต ตลอดจนทัศนคติที่คุณครูฉลบชลัยย์ ผู้ที่มีชีวิตเพื่อผู้อื่นนั้น มองโลกใบนี้

มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ จึงหวังว่า หนังสือและบทความที่กล่าวถึงข้างต้น จะช่วยให้ท่านทั้งหลายรู้จักชีวิตและงานของคุณครูฉลบชลัยย์-คุณจำกัด พลางกูร และนายปรีดี พนมยงค์ ในทางที่ถูกต้องมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

มูลนิธิปรีดี พนมยงค์
มกราคม 2562