ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Live : Soft Power บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

 

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

PRIDI Live : Soft Power บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

1. หลักการและเหตุผล

การเคลื่อนไหวของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ประเทศไทยหรือหลายประเทศต่าง ๆ ในโลก โดยรูปแบบการแสดงออกทางการเมืองในปัจจุบันมิได้ถูกจำกัดอยู่เพียงการรวมตัวชุมนุมบนท้องถนน หากแต่ได้ถูกแสดงออกมาผ่านความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ หรือการใช้สื่อศิลปะแต่ละแขนงไม่ว่าจะเป็นภาพวาด การละคอน ดนตรี ภาพยนตร์ อันเป็นตัวกลางในการสื่อสารออกมาอย่างสันติ หรือที่เรียกว่า “อำนาจละมุน” (Soft Power)  อันเป็นทางเลือกใหม่ในการแสดงออกทางความคิด และโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นพ้องได้มากกว่า "อำนาจแข็ง" (Hard Power) ที่เป็นการใช้อำนาจในเชิงบีบบังคับหรือใช้ความรุนแรง 

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ตระหนักถึงความสำคัญของแนวทางการใช้อำนาจละมุน (Soft Power) อันนำไปสู่การเรียกร้องประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพที่พึงได้รับของประชาชนในสังคมไทย จึงได้มีการจัดกิจกรรม PRIDI Live : Soft Power บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และเชิญผู้เข้าร่วมเสวนาได้แก่ ผศ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ ในหัวข้อ “วัฒนธรรม ความขำ และอำนาจในการประท้วง”,  ผศ.ดร.ภาสกร อินทุมาร ในหัวข้อ “คือผู้อภิวัฒน์ ละตอนเวที และพื้นที่ศิลปะเชิงสังคม” และ ส. ศิวรักษ์ ในหัวข้อ “อ่านสี่แผ่นดิน: ลอกคราบวรรณกรรมอนุรักษ์นิยมไทย” โดยมี ดร.วิโรจน์ อาลี เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่และสร้างความรับรู้มากยิ่งขึ้นในสังคมไทย

2. วัตถุประสงค์การจัดงาน

  1. เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนและสร้างความรับรู้ในประเด็นศิลปวัฒนธรรมผ่านมุมมองอำนาจละมุน (Soft Power) อันนำไปสู่การเรียกร้องประชาธิปไตย
  2. นำเสนอแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีผ่านการใช้อำนาจละมุน (Soft Power)

3. รูปแบบการจัดงานและจำนวนผู้ชม

  1. ถ่ายทอดสดการเสวนาผ่าน Facebook Live : สถาบันปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong Institute วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 12.30 - 14.30 น. โดยไม่จำกัดจำนวนผู้รับชม

 

กำหนดการกิจกรรม
PRIDI Live : Soft Power บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

เวลา รายละเอียด
12.30 – 12.40 น. พูดคุยแนะนำวิทยากรและประเด็นเสวนา
เสวนารายบุคคล
12.40 - 13.00 น. หัวข้อ “อ่านสี่แผ่นดิน: ลอกคราบวรรณกรรมอนุรักษ์นิยมไทย” ส. ศิวรักษ์ | ปัญญาชนสยาม
13.00 - 13.20 น. หัวข้อ “วัฒนธรรม ความขำ และอำนาจในการประท้วง” ผศ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ | สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, German Institute for Global and Area Studies
13.20 - 13.40 น. หัวข้อ “คือผู้อภิวัฒน์ ละคอนเวที และพื้นที่ศิลปะเชิงสังคม” ผศ.ดร.ภาสกร อินทุมาร | หัวหน้าสาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย ดร.วิโรจน์ อาลี
13.40 - 14.00 น. เสวนารวมประเด็นที่น่าสนใจ
14.00 - 14.30 น. Q&A ตอบประเด็นคำถามจากทางบ้าน