ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แถลงการณ์กรณีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อผู้ชุมนุมทางการเมือง

13
กุมภาพันธ์
2564
แถลงการณ์กรณีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อผู้ชุมนุมทางการเมือง

 

แถลงการณ์กรณีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อผู้ชุมนุมทางการเมือง

ตามที่ได้มีการจับกุมผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎร และศาลอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ชุมนุม 4 ราย ในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานั้น

สถาบันปรีดี พนมยงค์ มีความกังวลต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เพื่อดำเนินคดีต่อผู้ที่มีความเห็นทางการเมืองต่างไปจากผู้มีอำนาจรัฐ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงและหยั่งรากลึกในสังคมมากขึ้นได้

องค์กรของรัฐทุกหน่วยงานและทุกระดับพึงตระหนักอย่างยิ่งว่า อำนาจที่ตนใช้อยู่นั้นเป็นอำนาจที่ประชาชาติทั้งปวงมอบหมายให้รัฐ ทั้งนี้ เพื่อใช้พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอันมีมาโดยธรรมชาติและต่อมา สิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นจึงได้รับการรับรองไว้โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอีกชั้นหนึ่ง

ในเบื้องต้น ผู้ต้องหาควรได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว หรือได้รับการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย อนึ่ง ข้อเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ และการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างสันติ มิได้เป็นอาชญากรรมร้ายแรงแต่อย่างใด หากเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และเป็นที่ยอมรับในระบอบประชาธิปไตยสากล

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ขอให้องค์กรของรัฐทุกองค์กรและทุกระดับพิจารณาและบังคับใช้กฎหมายอย่างถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงหลักนิติรัฐและสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน รวมถึงยุติการตั้งข้อหากับผู้ที่กำลังถูกดำเนินคดีทางอาญา และปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังจากการใช้สิทธิเสรีภาพโดยสุจริต เพื่อรักษาบรรทัดฐานทางสังคมไม่ให้เกิดความขัดแย้งบานปลายในอนาคตอันใกล้

สถาบันปรีดี พนมยงค์
13 กุมภาพันธ์ 2564