ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สารแสดงความเสียใจ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก

9
เมษายน
2565

‘ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก’ เกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง รุ่นที่ 6 ระดับปริญญาตรี ธรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2491 ระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2500  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ (พ.ศ. 2538 - 2540) และ รองประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์


“หากจะกล่าวถึงนักวิชาการและปัญญาชนคนสำคัญของประเทศที่ถือเป็นเสาหลักของขบวนการประชาธิปไตย ขบวนการสิทธิมนุษยชน ขบวนการเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจแล้ว ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ถือเป็นปัญญาชนผู้มีความกล้าหาญ เสียสละ ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องและดีงามมาตลอดชั่วชีวิตการทำงานทางวิชาการ งานบริหาร และงานในองค์กรพัฒนาเอกชน รวมการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ท่านแรก ในการบุกเบิกและวางรากฐานให้สถาบันปรีดี พนมยงค์มีบทบาทตามพันธกิจในการจัดตั้งมาจนถึงปัจจุบัน ในฐานะผู้ทำงานเพื่อส่วนรวม ท่านมุ่งประกอบการและดำเนินการต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณชนด้วยสติปัญญาและความละเอียดรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงหลายครั้งในภาวะวิกฤตการณ์ทางการเมืองในไทย นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้มีส่วนอย่างสำคัญในการทำให้ ‘ขบวนการประชาธิปไตย’ และ ‘ขบวนการเพื่อสิทธิมนุษยชน’ มีความเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่น”

มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ญาติมิตร ตลอดจนมวลชนผู้รักประชาธิปไตยและความเป็นธรรมทั้งหลาย มา ณ ที่นี้

รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์