ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ประวัติศาสตร์การเมือง

บทความประกอบการสัมมนากึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์ : 2477-2527 เรื่อง ความคิดทางการเมืองของปรีดี พนมยงค์

บทความประกอบการสัมมนากึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์ : 2477-2527 เรื่อง ความคิดทางการเมืองของปรีดี พนมยงค์

หนังสือเล่มนี้มุ่งศึกษา “ความคิดทางการเมือง” ของปรีดี พนมยงค์

 • ผู้เขียน : เฉลิมเกียรติ ผิวนวล
 • พิมพ์ที่ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2527
 • จำนวนหน้า : 284 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • วิธีการศึกษา : ความคิดกับกาลเวลา
 • ลักษณะทั่วไปของความคิดทางการเมืองไทยโบราณ ความคิดทางการเมืองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แนวคิดแบบพระศรีอาริย์
 • การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและความคิดทางการเมืองแบบใหม่
 • ชีวิตและงานทางการเมืองของปรีดี พนมยงค์
 • ความคิดทางการเมืองระยะแรก
 • ความคิดทางการเมืองระยะหลัง
 • ความคิดทางการเมืองของปรีดี พนมยงค์ : การทบทวน
  • ว่าด้วยรากฐานความเป็นจริงของโลกและชีวิต
  • ว่าด้วยทฤษฎีวิทยาศาสตร์สังคม
  • ว่าด้วยความรักชาติและความเห็นแก่ผู้อื่นเป็นส่วนร่วม
  • ว่าด้วยประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ
  • ว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคม
  • ว่าด้วยพุทธธรรมและสังคมพระศรีอาริย์
 • ปรีดี พนมยงค์ กับสังคมไทย : ฐานะของแนวความคิดและบทเรียนจากการปฏิบัติ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF