ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks ครั้งที่ 8 "บทบาทของสตรีผู้อยู่เคียงข้างผู้นำ"

รายละเอียดการจัดกิจกรรม PRIDI Talks #8
บทบาทของสตรีผู้อยู่เคียงข้างผู้นำ

เนื่องในวาระครบรอบ 109 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE เพจ สถาบันปรีดี พนมยงค์
https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute/

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

1. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระ 109 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ (2 มกราคม 2455-2564) สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้ดำเนินการจัดงานเสวนาทางวิชาการ  PRIDI Talks #8 บทบาทของสตรีผู้อยู่เคียงข้างผู้นำ เนื่องในวาระครบรอบ 109 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ภริยาของนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสและอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย สตรีผู้ซึ่งอยู่ท่ามกลางห้วงกระแสธารแห่งความผันผวนปรวนแปรของประวัติศาสตร์การเมืองไทย สตรีผู้หาญกล้าเผชิญหน้ากับมรสุมทางการเมืองที่ยืนหยัดเคียงข้างนายปรีดี ในทุกช่วงเวลาของชีวิต ตราบจนลมหายใจสุดท้าย

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ในฐานะของการเป็นสถาบันทางวิชาการที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ องค์ความรู้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม PRIDI Talks #8 เพื่อเป็นเวทีเสวนาทางวิชาการ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เพื่อบอกเล่า และแลกเปลี่ยนเรื่องราว อันเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน 

2. วัตถุประสงค์การจัดงาน

  1. เพื่อรำลึกถึงวาระ 109 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
  2. เพื่อเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน สนทนา และให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ต่อประวัติศาสตร์การเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตชีวประวัติของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ และหัวข้อของการเสวนา “สตรีผู้อยู่เคียงข้างผู้นำ”
  3. เพื่อสร้างเครือข่าย ผู้สนใจงานศึกษาทางวิชาการให้เข้ามารู้จัก และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางด้านการเมือง สังคม และวัฒนธรรม

3. รูปแบบการจัดงานและจำนวนผู้ชม

  1. เสวนาวิชาการ โดยมีวิทยากร 4 คน และผู้ดำเนินรายการ 1 คน
  2. ประมาณการผู้เข้าร่วมงานราว 100 คน

 

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE เพจ สถาบันปรีดี พนมยงค์