ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แถลงการณ์ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อรับฟังความคิดเห็น “โครงการพัฒนาพื้นที่ของสถาบันปรีดี พนมยงค์”

27
เมษายน
2565

ตามที่สาธารณชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ประโยชน์พื้นที่ของอาคารสถาบันปรีดี พนมยงค์ ของมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ (มูลนิธิฯ)  ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ของสถาบันปรีดี พนมยงค์ นั้น

เพื่อให้การพัฒนาของมูลนิธิฯ และ สถาบันฯ เป็นไปตามเป้าหมาย คือเป็นองค์กรแห่งความรู้ในการเผยแพร่แนวคิดอุดมการณ์ของนายปรีดี พนมยงค์ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ครั้งเริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมูลนิธิฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการรับฟังความคิดเห็นและความเข้าใจอันดีของสาธารณชน ที่ต้องการรับทราบข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อมูลนิธิฯ และ สถาบันฯ ต่อไป

มูลนิธิฯ จึงมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า มูลนิธิฯ จะได้มีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ใน วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 -17.00 น. ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อให้สาธารณชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่อย่างถูกต้องและทั่วถึง รวมถึงแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ ในอนาคต จากตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯ และเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ให้ข้อคิดเห็นเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

มูลนิธิปรีดี พนมยงค์
27 เมษายน 2565

ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ : https://pridi.or.th/th/register/focus-group-space-development1
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานจึงจำกัดผู้เข้าร่วมจำนวน 50 ที่นั่ง

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้มีถ่ายทอดสดทาง Facebook สถาบันปรีดี พนมยงค์
https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute/