ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันปรีดี พนมยงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

14
มีนาคม
2566

วันนี้ (14 มีนาคม 2566) ณ ห้องประชุม Millennium มหาวิทยาลัยสยาม สถาบันปรีดี พนมยงค์ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อเป็นเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนา ส่งเสริมการค้นคว้า และงานวิจัย โดยมีภารกิจเพื่อการเผยแพร่และสื่อสารแนวคิดภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ กรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นได้เป็นผลสำเร็จ

สถาบันปรีดี พนมยงค์ นำโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์, นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ พร้อมด้วย นางดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ร่วมเป็นพยาน และ คุณชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และ รศ.ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี ด้านพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมเป็นพยาน อีกทั้ง ศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดี, ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผศ.ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันปรีดี พนมยงค์ กับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ด้วยสถาบันปรีดี พนมยงค์ มีพันธกิจเพื่อเผยแพร่และสื่อสารแนวคิดประชาธิปไตย สังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยสมบูรณ์ขึ้นในราชอาณาจักรไทย และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีภารกิจการศึกษากฎหมายภายใต้ระบอบประชาธิปไตย จึงเห็นพ้องต้องกันในการร่วมมือทางวิชาการ โดยได้บรรลุข้อตกลงดังนี้

ข้อ 1 วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการ

1.1 เพื่อแลกเปลี่ยนและสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริการ ด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 เพื่อศึกษา วิจัย แนวคิด และหลักการประชาธิปไตย ปรัชญาสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย

1.3 เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาแนวคิด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในการส่งเสริม ประชาธิปไตย และนิติรัฐนิติธรรม

1.4 เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และสนับสนุนความร่วมมือการแลกเปลี่ยนบุคลากรซึ่งกันและกัน

ข้อ 2 กรอบการดำเนินการ

2.1 ร่วมกันจัดงานสัมมนา งานประชุม และงานอบรมต่างๆ โดยความร่วมมือของบุคลากร และทรัพยากรของทั้ง 2 หน่วยงาน

2.2 ร่วมผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ ตำรา บทความทางวิชาการ บทความในสื่อต่างๆ

2.3 ร่วมกันอภิปราย จัดงานสัมมนาวิชาการ และผลิตผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals) ขององค์กรสหประชาชาติ กับ หลักนิติรัฐ นิติธรรม และ ประชาธิปไตย

2.4 แลกเปลี่ยน นักศึกษา บุคลากร เพื่อฝึกงานสหกิจศึกษา หรือ อบรม ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ และ มหาวิทยาลัยสยาม

2.5 ภารกิจอื่นๆ ตามที่ ทั้งสองหน่วยงาน จะตกลงกันในอนาคต เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

นับตั้งแต่บัดนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ จะมีการร่วมกันทั้งทางด้านงานวิจัย งานวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป