ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • เขียนถึง ปรีดี พนมยงค์

กระบวนทัศน์สันติวิธีของปรีดี พนมยงค์ กรณีศึกษาเรื่อง พระเจ้าช้างเผือก

กระบวนทัศน์สันติวิธีของปรีดี พนมยงค์ กรณีศึกษาเรื่อง พระเจ้าช้างเผือก

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์รัฐบุรุษอาวุโส นำเสนอแนววิเคราะห์วรรณกรรมและ ภาพยนตร์ไทยเรื่อง พระเจ้าช้างเผือก ผลงานเขียนและงานภาพยนตร์แนวนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทยและคติทางพุทธศาสนาเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ได้ประพันธ์ขึ้นและประกาศอุทิศให้ หนังสือเล่มนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการใช้สื่อวรรณกรรมและภาพยนตร์เพื่อการประกาศอุดมการณ์ของผู้มีบทบาททางการเมืองของไทยให้เห็นความพยายามของประเทศไทยในการต่อต้านการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา และความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในประเทศ

 • ผู้เขียน : สุรัยยา สุไลมาน
 • พิมพ์ที่ : เรือนแก้วการพิมพ์
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2544
 • จำนวนหน้า : 400 หน้า
 • ISBN : 974-7834-10-3

สารบัญ

 • บทนำ : ความสำคัญของการศึกษา
 • สันติวิธี : การศึกษาเชิงทฤษฎี
 • วรรณกรรมและภาพยนต์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก : การวิเคราะห์ตัวบทและความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมการเมือง
 • แนวคิดสันติภาพและสันติวิธีในเรื่อง พระเจ้าช้างเผือก : อิทธิพลจากแนวคิดทางศาสนาและทัศนะทางการเมือง
 • กระบวนทัศน์สันติวิธีของปรีดี พนมยงค์
 • บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 • รายการอ้างอิง
 • ภาคผนวก
 • ภาคผนวกท้ายเล่ม
  • สู่ศตวรรษปรีดี พนมยงค์
  • “หนังสือชุดครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส”
 • ภาคผนวกพิเศษ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF