ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มอบรางวัล “ช้างเผือก” แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 24

28
ธันวาคม
2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ เป็นตัวแทนทายาทนายปรีดี พนมยงค์ มอบรางวัล “ช้างเผือก” แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival) ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดต่อเนื่องยาวนานที่สุดของประเทศไทย โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง “พระเจ้าช้างเผือก” ซึ่งได้แต่งนิยายเรื่อง King of The White Elephant หรือ พระเจ้าช้างเผือก เป็นภาษาอังกฤษ และสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อเดียวกัน ออกฉายครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2484 ที่กรุงเทพฯ สิงคโปร์ และนิวยอร์ค โดยความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์เรื่องนี้ อยู่ที่เจตนารมณ์อันจริงใจ ของผู้สร้าง ในการนำเสนอเรื่อง ธรรมะของการปกครองแผ่นดิน ธรรมของการทำสงคราม เพื่อสถาปนาสันติภาพ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้อำนวยการสร้างโดยบุคคลที่เป็นหลักทางความคิดของชาติในเวลานั้น บุคลากรที่เป็นเลิศ ในศิลปวิทยาการสาขาต่างๆ ของชาติ จึงได้มาร่วมงานมากมาย และยังได้ถ่ายทำ ในโรงถ่ายภาพยนตร์ที่ดีที่สุด "พระเจ้าช้างเผือก" จึงเป็นเสมือนตัวแทน พัฒนาการสูงสุด แห่งการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของชาติ ในเวลานั้น และเพื่อสื่อทัศนะสันติภาพไปยังนานาประเทศ ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในปัจจุบันได้แบ่งออกเป็น รางวัลช้างเผือก สำหรับภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักศึกษา โดยมีคณะกรรมการตัดสินคือ อาจารย์รัศมี เผ่าเหลืองทอง  นายสิทธิศิริ มงคลศิริ นายวิทวัส เมฆสวรรค์ และรางวัลช้างเผือกพิเศษ สำหรับภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักเรียน โดยมีคณะกรรมการตัดสินคือ นายเป็นเอก รัตนเรือง และนายวิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลช้างเผือก และรางวัลช้างเผือกพิเศษ ในโครงการเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24 มีดังนี้

รางวัลช้างเผือก (ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักศึกษา)

รางวัลชนะเลิศ

 • Hia/tus  กำกับโดย  พีรพัฒน์ รักงาม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)

รางวัลรองชนะเลิศ

 • After a Long Walk, He Stands Still กำกับโดย กันตาภัทร พุทธสุวรรณ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)
 • Fatherland  กำกับโดย ปัญญา ชู (คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
 • สุสานใต้ดิน (Underground Cemetery) กำกับโดย วิศรุต ศรีพุธสมบูรณ์ (คณะเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ประกาศนียบัตรชมเชย

 • ดาววิกาล (Daovikarn) กำกับโดย  เหมือนดาว กมลธรรม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร)
 • กำแพงล่องหน กำกับโดย รสิตา อุดมศิลป์   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาศิลปากร 
 • ปฏิกุน (Pa-ti-koon) กำกับโดย ภูวดล เนาว์โสภา (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
 • กระสุนพิมเสน (The Incense Bullet)  กำกับโดย ปฏิคม ลาภาพันธุ์ (คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

รางวัลช้างเผือกพิเศษ (ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักเรียน)

รางวัลชนะเลิศ

 • คำเป็น คำตาย (Grey Sin)  กำกับโดย ภูบดินทร์ เสือคำราม (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

รางวัลรองชนะเลิศ

 • Apology Day อดีต ความสัมพันธ์ คำขอโทษ กำกับโดย ศิรัส อุราแก้ว (โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร)
 • The Lost Summer กำกับโดย  กัลปพฤกษ์ ติยะจามร (โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย)

สำหรับเทศกาลภาพยนตร์สั้นถูกจัดขึ้นครั้งแรกที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ ในปีพ.ศ. 2540 ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิหนังไทย โดยในครั้งแรกนั้น มีการจัดฉายภาพยนตร์สั้นที่ร่วมส่งเข้าประกวด จำนวน 30 เรื่อง พร้อมกับการมอบรางวัลให้แก่ภาพยนตร์ที่ชนะเลิศ หลังจากนั้นจึงดำเนินการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางของสถาบันฯ

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 24  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
 

นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ เป็นตัวแทนทายาทนายปรีดี พนมยงค์ มอบรางวัลช้างเผือก แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival)
นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ เป็นตัวแทนทายาทนายปรีดี พนมยงค์ มอบรางวัลช้างเผือก แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival)
นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ เป็นตัวแทนทายาทนายปรีดี พนมยงค์ มอบรางวัลช้างเผือก แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival)
นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ เป็นตัวแทนทายาทนายปรีดี พนมยงค์ มอบรางวัลช้างเผือก แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival)
นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ เป็นตัวแทนทายาทนายปรีดี พนมยงค์ มอบรางวัลช้างเผือก แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival)
นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ เป็นตัวแทนทายาทนายปรีดี พนมยงค์ มอบรางวัลช้างเผือก แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival)
นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ เป็นตัวแทนทายาทนายปรีดี พนมยงค์ มอบรางวัลช้างเผือก แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival)
นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ เป็นตัวแทนทายาทนายปรีดี พนมยงค์ มอบรางวัลช้างเผือก แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival)
นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ เป็นตัวแทนทายาทนายปรีดี พนมยงค์ มอบรางวัลช้างเผือก แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival)

 

นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ เป็นตัวแทนทายาทนายปรีดี พนมยงค์ มอบรางวัลช้างเผือก แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival)
นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ และ
นายโดม สุขวงศ์ นักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณ และที่ปรึกษาหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 

นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ เป็นตัวแทนทายาทนายปรีดี พนมยงค์ มอบรางวัลช้างเผือก แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival)
บรรยากาศการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 1 ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์
ภาพจาก หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

 

นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ เป็นตัวแทนทายาทนายปรีดี พนมยงค์ มอบรางวัลช้างเผือก แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival)
การฉายหนังสั้นในปี ค.ศ. 2000 ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์  โดม สุขวงศ์ ผู้ก่อตั้งเทศกาล ยืนอยู่หลังโรง
ภาพจาก หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

 

นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ เป็นตัวแทนทายาทนายปรีดี พนมยงค์ มอบรางวัลช้างเผือก แก่ผู้ชนะการประกวดหนังสั้น ในเทศกาลภาพยนต์สั้นครั้งที่ 24 (24th Thai Short Film and Video Festival)
จากซ้ายไปขวา
นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
นายโดม สุขวงศ์ นักอนุรักษ์ภาพยนตร์เกียรติคุณ และที่ปรึกษาหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์