ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

เอกสารสาธารณสุข เรื่อง การปลูก และการจัดบ้าน ตามหลักสุขาภิบาล

เอกสารสาธารณสุข เรื่อง การปลูก และการจัดบ้าน ตามหลักสุขาภิบาล

หนังสือเล่มนี้ให้ไว้ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายทิพโกษา โลหนันทน์ ณ เมรุ วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร วันที่ 13 มิถุนายน 2486 เพื่อเป็นการช่วยบําเพ็ญกุศลตามสมควร 

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องเรื่องราวของการสุขาภิบาลในบ้านเรือน เป็นการรักษาความสุขในบ้านหรือในครอบครัว การสุขาภิบาลที่ดีหรือเลวในบ้านเรือนใด อาจปรากฏผลในการเจ็บไข้อันเนื่องแก่คนซึ่งอยู่ในครัวเรือนนั้นได้ ความสำคัญมิใช่เฉพาะแต่แพทย์ หรือนักสาธารณสุขเท่านั้น แม้ผู้อื่นที่ได้รับการศึกษามาแล้วก็ย่อมตระหนักและรับรองกันโดยทั่วไปว่า บ้านเรือนใดสะอาดและจัดระเบียบเรียบร้อย คนในบ้านเรือนนั้นย่อมอยู่เย็นสบายสุขยิ่งกว่าผู้ที่อยู่ในบ้านเรือนสกปรก และจัดสร้างขึ้นโดยไม่ได้ลักษณะสุขาภิบาล

 • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
 • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2486
 • จำนวนหน้า : 51 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • คำปรารมภ์
 • ที่คินสำหรับปลูกสร้างบ้านเรือน
 • เรือนที่ใต้ลักษณะสุขาภิยาล
  • ก. การจัดห้อง
  • ข. แสงสว่าง
  • ค. ทางระลายลม
  • ฆ. กันสาด
  • ง. ใต้ถุนเรือน
 • รางระบายน้ำ
 • ครัวไฟ
 • น้ำอุปโภค
 • ส้วม
 • ขยะมูลฝอย
 • การรักษาความสะอาดทั่วไป

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF