ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

บันทึกข้อความสำคัญประกอบด้วยอุทาหรณ์ และคำแนะนำแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ตอนที่ 1

บันทึกข้อความสำคัญประกอบด้วยอุทาหรณ์ และคำแนะนำแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ตอนที่ 1

บันทึกข้อความสำคัญประกอบด้วยอุทาหรณ์ และคำแนะนำแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ตอนที่ 1

 • ผู้เขียน : หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
 • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์นิติสาส์น, พระนคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2472
 • จำนวนหน้า : 351 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • ลักษณะ 1. บทเบ็ดเสร็จทัวไป
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • บ่อเกิดแห่งหนี้ที่บังคับได้
  • บ่อเกิดและลักษณะแห่งหนี้ตามธรรมดา
  • ผลแห่งหนี้ตามธรรมดา
  • คดีตัวอย่างที่ศาลในประเทศฝรั่งเศส ถือว่าเป็นหนี้ตามธรรมดา
  • คำแปลประมวลกฎหมายแพ่งอาเจนไตน์ ว่าด้วยหนี้ตามธรรมดา
  • บ่อเกิดแห่งหนี้ตามศีลธรรม หรือตามธรรมจรรยา
 • หมวด 1. วัตถุแห่งหนี้
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • ชะนิดของวัตถุแห่งหน้
  • การกำหนดวัตถุแห่งหน้
  • บทบัญญัติพิเศษสำหรับหนี้เงิน
  • มาตรา 194-202
 • หมวดที่ 2 ผลแห่งหนี้
  • บันทึกข้อความทั่วไป
 • ส่วนที่ 1. การไม่ชำระหนี้
  • บันทึกข้อความทั่วไป สิทธิของเจ้าหนี้ที่เรียกร้องให้ลูกหนี้ ชำระหนี้ตามวัตถุแห่งหนี้
  • สิทธิของเจ้าหนี้ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทน
  • บันทึกเรื่องการผิดนัด
  • มาตรา 203-225
 • ส่วนที่ 2. รับช่วงสิทธิ
  • บันทึกข้อความทั่วไป ช่วงบุคคล
  • บ่อเกิดแห่งการช่วงบุคคล
  • ช่วงทรัพย์
  • การรับช่วงสิทธิต่างกับการโอนสิทธิเรียกร้อง
  • การรับช่วงสิทธิต่างกับการแปลงหนี้ใหม่
  • มาตรา 226-232
 • ส่วนที่ 3. การใช้ สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
  • บันทึกข้อความทั่วไป หลักแห่งการที่เจ้าหนี้มีอำนาจใช้สิทธิ เรียกร้องของลูกหนี้
  • ปัญหา
  • มาตรา 233-236
 • ส่วนที่ 4. เพิกถอนการฉ้อฉล
  • บันทึกข้อความทั่วไป เกณฑ์แห่งการที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเพิกถอนการฉ้อฉล
  • มาตรา 237-240
 • ส่วนที่ 5. สิทธิยึดหน่วง
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • มาตรา 241-250
 • ส่วนที่ 6. บุริมสิทธิ
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • ความคล้ายกัน ระวางบุริมสิทธิกับสิทธิจำนำ จำนอง
  • ปัญหา
  • ชนิดต่างๆ ของบุริมสิทธิ
  • มาตรา 251-252
  • 1. บุริมสิทธิสามัญ
   • มาตรา 253-258
  • 2. บุริมสิทธิพิเศษ
   • (ก) บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์ มาตรา 259-272
   • (ข) บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ มาตรา 273-276
  • 3. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ
   • มาตรา 277-280
  • ผลแห่งบุริมสิทธิ
   • มาตรา 281-289
 • หมวด 3. ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • หนี้อันจะแบ่งกันชำระได้
  • หนี้ร่วม
  • หนี้อันจะแบ่งกันชำระมิได้
  • มาตรา 290-302
 • หมวด 4. โอนสิทธิเรียกร้อง
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • มาตรา 303-313
 • หมวด 5. ความระงับหนี้
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • ขาดอายุความแห่งสิทธิเรียกร้อง
  • เงื่อนเวลาสุดสิ้น
  • ความศูนย์หายแห่งวัตถุแห่งหนี้
 • ส่วนที่ 1. การชำระหนี้
  • มาตรา 314-339
 • ส่วนที่ 2. ปลดหนี้
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • มาตรา 340
 • ส่วนที่ 3. หักกลบลบหนี้
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • มาตรา 341-348
 • ส่วนที่ 4. แปลงหนี้ใหม่
  • บันทึกข้อความทั่ไป
  • มาตรา 349-352
 • ส่วนที่ 5. หนี้เกลื่อนกลืนกัน
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • มาตรา 353

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF