ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

บันทึกข้อความสำคัญประกอบด้วยอุทาหรณ์ และคำแนะนำแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ตอนที่ 2

บันทึกข้อความสำคัญประกอบด้วยอุทาหรณ์ และคำแนะนำแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ตอนที่ 2

บันทึกข้อความสำคัญประกอบด้วยอุทาหรณ์ และคำแนะนำแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ตอนที่ 2

 • ผู้เขียน : หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
 • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์นิติสาส์น, พระนคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2473
 • จำนวนหน้า : 273 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • ลักษณะ 2 สัญญา
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • บทที่ 1 สัญญา คืออะไร ?
  • วิเคราะห์ศัพท์ สัญญาตามปทานุกรม กระทรวงธรรมการ
  • วิเคราะห์ศัพท์สัญญา โดยกรมหลวงราชบุรีฯ
  • วิเคราะห์ศัพท์สัญญา โดยพระยามโนปกรณ์ฯ
  • วิเคราะห์ศัพท์สัญญา โดยพระยามานวราชเสวี
  • วิเคราะห์ศัพท์สัญญาตามประมวล แพ่งฯ ฉบับ พ.ศ.2466
  • วิเคราะห์ศัพท์สัญญา โดยพระสารสาสน์ประพันธ์
  • วิเคราะห์ศัพท์สัญญาตามกฎหมายฝรั่งเศส
  • วิเคราะห์ศัพท์สัญญาตามกฎหมายอังกฤษ โดยท่านแซลมอนล์และวิงฟิลด์
  • วิเคราะห์ศัพทั้สัญญาตามกฎหมายเยอรมัน โดยท่านเมอเลอนาแอร์
  • วิเคราะห์ศัพท์สัญญาตามกฎหมายสวิสส์
  • วิเคราะห์ศัพท์สัญญาตามกฎหมายญี่ปุ่น โดยดีเบกเกอร์
  • เกณฑ์ของสัญญา
  • บทที่ 2 ประเภทต่าง ๆ ของสัญญา
  • ข้อ (1) พิจารณาจำนวนของผู้เป็นฝ่ายที่จะต้องปฏิบัติตามหนี้ที่สัญญาได้ก่อให้เกิดขึ้น
   • ประโยชน์แห่งการแบ่งแยก
  • ข้อ (2) พิจารณาถึงค่าแลกเปลี่ยนในสัญญาว่ามีหรือไม่
   • ประโยชน์แห่งการแบ่งแยก
  • ข้อ (3) พิจารณาถึงลักษณะของสัญญาที่ประมวลกฎหมายแพ่งบัญญัติไว้ โดยฉะเพาะ
   • ประโยชน์แห่งการแบ่งแยก
  • ข้อ (4) พิจารณาว่าสัญญาใดสมบูรณ์ด้วยลำพังตนเองหรืออาศัยสัญญาอื่น
   • ประโยชน์แห่งการแบ่งแยก 
  • ข้อ (5) พิจารณาว่าสัญญาชนิดใดจะสมบูรณ์ด้วยกระทำอย่างใด
   • ประโยชน์แห่งการแบ่งแยก
 • หมวด 1 ก่อให้เกิดสัญญา
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • มาตรา 354-368
 • หมวด 2 ผลแห่งสัญญา
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • มาตรา 369
 • หมวด 3 มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • มาตรา 377-385
 • หมวด 4 เลิกสัญญา
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • มาตรา 386-394
 • ลักษณะ 4 จัตการงานนอกสั่ง
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • บทที่ 1 ผู้จัดการไม่ได้รับแต่งตั้งให้ เป็นตัวแทน
  • บทที่ 2 การกระทำนั้นต้องเกี่ยวแก่กองทรัพย์สินของตัวการ
  • บทที่ 3 ผู้จัดการมีเจตนาจัดการงานของผู้อื่น
  • บทที่ 4 ผู้จัดการต้องมีความสามารถตามกฎหมาย
  • มาตรา 395-405
 • ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • บทที่ 1 เกณฑ์แห่งลาภมิควรได้
  • บทที่ 2 การคืนทรัพย์
  • มาตรา 406-419
 • ลักษณะ 5 ละเมิด
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • บทที่ 1 เกณฑ์สำคัญแห่งละเมิด
  • บทที่ 2 ความต่างกันระหว่างการทำละเมิดในทางแพ่งกับการกระทำผิดในทางอาชญา
  • บทที่ 3 ความต่างกันระหว่างละเมิดกับการทำผิดสัญญา
 • หมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิด
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • บทที่ 1 ความรับผิดในผลละเมิดของบุคคลอื่น
  • บทที่ 2 ความรับผิดในผลละเมิดอันเกิดจากทรัพย์
  • มาตรา 420-437
 • หมวด 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
  • บันทึกข้อความทั่วไป 
  • มาตรา 438-448
 • หมวด 3 นิรโทษกรรม
  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • มาตรา 449-452

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF