ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

บันทึกข้อความสำคัญประกอบด้วยอุทาหรณ์ และคำแนะนำแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1

บันทึกข้อความสำคัญประกอบด้วยอุทาหรณ์ และคำแนะนำแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1

บันทึกข้อความสำคัญประกอบด้วยอุทาหรณ์ และคำแนะนำแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1

 • ผู้เขียน : หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
 • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์นิติสาส์น, พระนคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2471
 • จำนวนหน้า : 439 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • ข้อความเบื้องต้น
 • บรรพ 1 หลักทั่วไป
 • ลักษณ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
 • ลักษณ 2 บุคคล
  • หมวด 1 บุคคลธรรมดา
   • ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล
   • ส่วนที่ 2 ความสามารถ
   • ส่วนที่ 3 ภูมิลำเนา
   • ส่วนที่ 4 สาบสูญ
  • หมวด 2 นิติบุคคล
   • ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
   • ส่วนที่ 2 มูลนิธิ
 • ลักษณ 3 ทรัพย์
 • ลักษณ 4 นิติกรรม
  • หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • หมวด 2 แสดงเจตนา
  • หมวด 3 โมฆะและโมฆียะกรรม
  • หมวด 4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลาเริ่มต้นฤาเวลาสิ้นสุด
 • ลักษณ 5 ระยะเวลา
 • ลักษณ 6 อายุความ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF