ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks ครั้งที่ 7 "รัฐธรรมนูญ" บนเส้นทางของประชาธิปไตยจาก 2475 ถึงปัจจุบัน

กิจกรรม PRIDI Talks #7
รัฐธรรมนูญบนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
เวลา 13:00 - 16:30 น.
ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

กล่าวเปิดและปาฐกถาโดย

  • ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์

วิทยากรโดย

  • ดร. วรวิทย์ กนิษฐะเสน อดีตเอกอัครราชทูต
  • ผศ.ดร. วรรณภา ติระสังขะ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นายวิเชียร เพ่งพิศ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง แนวความคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของปรีดี พนมยงค์
  • นายอนุชา อชิรเสนา นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

  • นายอัครพงษ์ ค่ำคูณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

 

วัตถุประสงค์

สืบเนื่องจากวาระ วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2563 สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้ดำเนินการจัดปาฐกถาและงานเสวนาทางวิชาการขึ้น เพื่อรำลึกถึงคุณค่าของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย ซึ่งสถาบันปรีดี พนมยงค์ ต้องการเป็นเวทีในการนำเสนอความคิดเห็น และร่วมแลกเปลี่ยนเสวนา ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และทำการศึกษาวิจัย ในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน

สถาบันปรีดี พนมยงค์ เป็นสถาบันทางวิชาการที่สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการสืบทอดแนวความคิด อุดมการณ์ “สันติธรรม” และ “ประชาธิปไตยสมบูรณ์” ของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าพัฒนา ทำการวิจัยทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม และส่งเสริมซึ่งหลักสิทธิมนุษยชน และหลักการประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป 

 

กำหนดการ

กำหนดการ
เวลา รายละเอียด
13:00 - 13:30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
13:30 - 14:00 น. กล่าวเปิดงานและปาฐกถา ในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญของประชาชน: ทางออกวิกฤติประเทศ”
โดย
- ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
14:00 - 16:00 น. เสวนา "รัฐธรรมนูญบนเส้นทางประชาธิปไตยไทย 2475-2489"
โดย
- ดร. วรวิทย์ กนิษฐะเสน อดีตเอกอัครราชทูต
- ผศ.ดร. วรรณภา ติระสังขะ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นายวิเชียร เพ่งพิศ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง แนวความคิดทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของปรีดี พนมยงค์
- นายอนุชา อชิรเสนา นักศึกษาปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย
- นายอัครพงษ์ ค่ำคูณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
16:00 - 16:15 น. มอบของที่ระลึก ถ่ายรูปหมู่ และกล่าวปิดงานเสวนา
16:15 - 16:30 น. ปิดกิจกรรม

สำรองที่นั่งเข้าร่วมกิจกรรม

https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-7

รับจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น