ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เกร็ดประวัติศาสตร์

Infographic: ย้อนรอยเส้นทางประชาธิปไตยไทยผ่านรัฐธรรมนูญ 20 ฉบับ

4
ธันวาคม
2563

 

นับตั้งแต่การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 มาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญมาที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก สาเหตุของการมีรัฐธรรมนูญเป็นจำนวนมากนี้เกิดขึ้นมาจากความไม่ต่อเนื่องของระบอบประชาธิปไตยของไทยภายหลังการอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยมีการรัฐประหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง และการใช้กำลังทหารเพื่อรักษารัฐธรรมนูญหนึ่งครั้งในปี พ.ศ. 2476 โดยพระยาพหลพลพยุหเสนา ซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศปิดสภาและการตราพระราชกฤษฎีกางดเว้นการใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราโดยพระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรก

สำหรับรัฐธรรมนูญฉบับแรก “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475” นั้นได้มีข้อเสนอทางวิชาการ ในการเสวนาเรื่อง “ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ฉบับ 27 มิถุนายน 2475” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2550 ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ที่กำหนดให้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มของรัฐธรรมนูญฉบับถาวร สืบเนื่องจากเจตจำนงของคณะราษฎร ผู้ก่อการอภิวัฒน์ 2475 โดยสามารถอ่านต่อได้ที่ ข้อสังเกตเกี่ยวกับปฐมรัฐธรรมนูญ