ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวสารพิธีการเปิดงานและกล่าวรำลึกเนื่องในวาระ 76 ปี วันสันติภาพไทย

16
สิงหาคม
2564
ข่าวสารพิธีการเปิดงานและกล่าวรำลึกเนื่องในวาระ 76 ปี วันสันติภาพไทย

วันที่ 16 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสันติภาพไทย โดยในปีพ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 76 ของการได้มาซึ่งเอกราชของไทย โดยนายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 ได้ออก “ประกาศสันติภาพ” ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ให้สถานะสงครามกับอังกฤษ-สหรัฐฯ เป็นโมฆะ เนื่องในวาระสำคัญของประเทศจึงเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดกิจกรรม PRIDI Talks #12 “รำลึก 76 ปี วันสันติภาพไทย: ความสำคัญของหลักเอกราชกับการต่างประเทศ และข้อเท็จจริงเรื่องขบวนการเสรีไทย” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 การดำเนินงานจัดงานวันสันติภาพในปีนี้จึงเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยประกอบไปด้วย

ในช่วงเช้า  9.00 - 9.30 น. ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดผ่านทางเพจ Thammasat University เปิดงานรำลึก 76 ปี วันสันติภาพไทยโดยรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ  กล่าวเปิดงานโดยประธานในพิธี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 

 

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ประธานพิธี กล่าวเปิดงาน
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ประธานพิธี กล่าวเปิดงาน

 

ลำดับถัดไปจะเป็นการกล่าวรำลึกของทายาทเสรีไทยที่มีต่อวันสันติภาพ ประกอบไปด้วยคุณดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล คุณภุชงค์ กันทาธรรม  คุณไพศาล พรหมยงค์ คุณนุติ เขมะโยธิน จากนั้นเป็นการกล่าวรำลึกโดยประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ

 

คุณดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล ทายาทปรีดี พนมยงค์
คุณดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล ทายาทปรีดี พนมยงค์

 

คุณภุชงค์ กันทาธรรม ทายาททอง กันทาธรรม
คุณภุชงค์ กันทาธรรม ทายาททอง กันทาธรรม

 

คุณไพศาล พรหมยงค์ ทายาทแช่ม พรหมยงค์
คุณไพศาล พรหมยงค์ ทายาทแช่ม พรหมยงค์

 

คุณนุติ เขมะโยธิน ทายาท พลเอกเนตร เขมะโยธิน
คุณนุติ เขมะโยธิน ทายาท พลเอกเนตร เขมะโยธิน

 

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์

 

ต่อมาเวลา 9.30 - 10.00 กิจกรรมกล่าวรำลึกถึงเสรีไทยและผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยความร่วมมือของ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมมุสลิม ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมคริสเตียน และผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี

 

นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมมุสลิม
ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมมุสลิม

 

ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมคริสเตียน
ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมคริสเตียน

 

ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี
ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี

 

และในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม PRIDI Talks #12 “ความสำคัญของหลักเอกราชกับการต่างประเทศ” โดย กิจกรรมเริ่มจากการกล่าวเปิดโดยประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ และปาฐกถาพิเศษโดย คุณรัศม์ ชาลีจันทร์ พร้อมกับมีเสวนาออนไลน์พิเศษ “รำลึก 76 ปี วันสันติภาพไทย ข้อเท็จจริงเรื่องขบวนการเสรีไทย” ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจสถาบันปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyoung Institute

ร่วมเสวนาโดย

  • ดร.ผุสดี ตามไท 
  • ดร.วรวิทย์ กนิษฐะเสน 
  • ผศ.ดร.อนุชา จินตกานนท์ 
  • ม.ร.ว.สายสวัสดี สวัสดิวัตน
  • รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

ดำเนินรายการโดย

  • ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ 
  • คุณกษิดิศ อนันทนาธร