ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • เขียนถึง ปรีดี พนมยงค์

ปรีติธรรม รวมธรรมทัศน์ของพระมหาเถระต่อปรีดี พนมยงค์

ปรีติธรรม รวมธรรมทัศน์ของพระมหาเถระต่อปรีดี พนมยงค์

ปรีติธรรม รวมธรรมทัศน์ของพระมหาเถระต่อปรีดี พนมยงค์

ปรีติธรรม รวมธรรมทัศน์ของพระมหาเถระต่อปรีดี พนมยงค์ เป็นหนังสือ

 • ผู้เขียน : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล บรรณาธิการ
 • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : 3
 • ปีที่พิมพ์ : 2542
 • จำนวนหน้า : 80 หน้า
 • ISBN : 974-7833-33-6

สารบัญ

 • พระธรรมเทศนาครบ 100 วัน รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 • ปาฐกถาธรรม เรื่อง ปรีดี พนมยงค์ กับหลักธรรมในการสร้างชาติ ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์
 • ธรรมกถาของ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
 • ปาฐกถาธรรมของ พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
 • ปาฐกถาธรรม เรื่อง ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคม ของ พระธรรมปฏิก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook047.pdf