ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks #9 x CONLAB รัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ Workshop ร่วมคิด ร่วมร่างอนาคตรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

PRIDI Talks #9 x CONLAB

รัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
Workshop ร่วมคิด ร่วมร่างอนาคตรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 - 17.30 น.

ณ Function room ชั้น 4

ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC)
อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

 

สืบเนื่องจากสถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม PRIDI Talks ครั้งที่ 7 ขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 88 ปี วันรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเพื่อเสนอแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญในมิติต่าง ๆ เพื่อเป็นการร่วมสานต่อองค์ความรู้จากกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ PRIDI Talks #7 

“สถาบันปรีดี พนมยงค์” จึงได้ประสานความร่วมมือกับกลุ่ม “รัฐธรรมนูญก้าวหน้า (Conlab)” ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิด ความเห็นต่อรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย เพื่อร่วมจัดทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างสรรค์รัฐธรรมนูญ

โดยกิจกรรม Workshop ครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและวิทยากรได้ระดมความคิดและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์” เป็นการปูพื้นฐานความรู้รัฐธรรมนูญก่อนจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการ Workshop โดยกำหนดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไว้ 4 หมวด ดังนี้  

1) หลักประกันสิทธิและเสรีภาพ   

2) รัฐสภา

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กระจายอำนาจ)       

4) สถาบันพระมหากษัตริย์

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้ระดมความคิดตามหมวดย่อย โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิได้ประจำตามหมวดต่าง ๆ จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะกลับมาสรุปรวม ร่างรัฐธรรมนูญจากมติของแต่ละกลุ่ม รวมถึงโหวตร่างรัฐธรรมนูญที่เห็นชอบร่วมกัน อันเป็นผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม และนำเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้ในช่วงท้ายของงาน ซึ่งกิจกรรมนี้ทางสถาบันฯ จะบันทึกวิดีโอและเผยแพร่ต่อสาธารณชนในช่องทางของสถาบันฯ เพื่อขยายฐานองค์ความรู้  เพื่อร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักประชาธิปไตย และสะท้อนความคิดที่มีต่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตามเจตนารมณ์ และแนวทางของสถาบันฯ ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. สานต่อองค์ความรู้จากกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญบนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน เมื่อ 10 ธันวาคม 2563

2. เป็นเวทีในการร่วมแลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยนำไปสู่การสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง

 

รายละเอียดและกำหนดการ

ภาคเช้า เสวนาทางวิชาการ (09.00 - 12.00 น.)

ห้อง Front Lobby TCDC

09.00 – 09.30 น. | ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

ห้อง Function Room ชั้น 4

09.30 - 12.00 น. | เสวนา รัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

โดย

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ | ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์

ดร.วรวิทย์ กนิษฐะเสน | อดีตเอกอัครราชทูต

ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ | อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ | ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) 

พริษฐ์ วัชรสินธุ |  ผู้ก่อตั้งเครือข่ายรัฐธรรมนูญก้าวหน้า (CONLAB)

 

ดำเนินรายการโดย

ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ | คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

12.00 - 13.00 น.    พักทานอาหารกลางวัน

 

ภาคบ่าย กิจกรรม Workshop ร่างรัฐธรรมนูญในฝัน (13.00 - 17.30 น.)

ห้อง Auditorium ชั้น M

13:00 - 13:30 น.        แยกกลุ่มทำกิจกรรมและทำความรู้จักกัน (Ice Breaking)

13:30 - 14:00 น.        แยกตามฐานเพื่อหารือรายหมวด

14:00 -  15:30 น.       กลับมาที่กลุ่มเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับกลุ่ม

15.30 - 15.40 น.        พักเบรค 10 นาที

15.40 - 16.20 น.        กลับมาที่ฐานอีกครั้ง เพื่อหาแนวทาง 1 ร่างรัฐธรรมนูญในฝัน 

16.20 - 17.00 น.        แต่ละกลุ่มนำเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับของตน 

17.00 - 17.30 น.        ปิดกิจกรรม ถ่ายภาพ และมอบของที่ระลึก

 

--------------------

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา และกิจกรรม Workshop (ฟรี)

PRIDI Talks #9 x CONLAB

รัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
Workshop ร่วมคิด ร่วมร่างอนาคตรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-9

--------------------