ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชน

ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชน

ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชน

ประชุมกฎหมายนี้เป็นหนังสือรวมงานกฎหมายของปรีดี และข้อเขียนอื่นๆ ทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับปรีดี

 • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
 • พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2526
 • จำนวนหน้า : 683 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • ถ้อยแถลง
 • กวีนิพนธ์: คมทวน คันธนู 
 • ภาพชุด
 • ปรีดี พนมยงค์: ชีวิตและงาน พ.ศ. 2443 - 2526
 • ปาฐกถาธรรม: พระราชนันทมุนี
 • ปาฐะเรื่องปัญหาเกี่ยวแก่การลงอาชญาผู้กระทำผิดกฎหมาย (พ.ศ. 2471)
 • คำอธิบายกฎหมายปกครอง (พ.ศ. 2474 แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2513)
 • คำอธิบายกฎหมายปกครอง (ร่วมกับพระสารสาส์นประพันธ์ พ.ศ. 2475
 • คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (พ.ศ. 2474) คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทและสมาคม (พ.ศ. 2473)
 • Du Sortt des Societes de Personnes en cas de Deces d'un Associe (Etude de droit francais et de droit compare) คำแปลเฉพาะบทนำจากวิทยานิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส 
 • นายปรีดี พนมยงค์ ทนายความคดี "พลาติสัย" คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 115 พ.ศ. 2463

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook165.pdfสั่งซื้อหนังสือ ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี พนมยงค์