ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สารอวยพรปีใหม่ สถาบันปรีดี พนมยงค์

7
มกราคม
2564
สารอวยพรปีใหม่ สถาบันปรีดี พนมยงค์

 

สารอวยพรปีใหม่ สถาบันปรีดี พนมยงค์

ในปี พ.ศ. 2564 สถาบันปรีดี พนมยงค์ยังคงมุ่งมั่นในการทำงานตามพันธกิจในการจัดตั้งสถาบันฯ ต่อไป

โดยในหนึ่งปีที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ ได้ดำเนินงานแผนงานและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แม้นกิจกรรมบางอย่างจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 แต่สถาบันฯ ยังได้ดำเนินการจัดงานเสวนาวิชาการ ภายใต้ชื่อ PRIDI talks ซึ่งดำเนินมาถึงครั้งที่ 8 แล้ว พร้อมทั้งยังได้ดำเนินการเผยแพร่บทความทางวิชาการ และการสร้างฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อมุ่งพัฒนาสถาบันฯ ในด้านเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน

ทางด้านมูลนิธิปรีดี พนมยงค์โดยท่านประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์และกรรมการ ได้ร่วมกันตัดสินใจครั้งสำคัญในการบริหารจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิปรีดี ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้มูลนิธิปรีดีและสถาบันปรีดีมีงบประมาณในการดำเนินการอย่างยั่งยืนในระยะยาว และ ต้องการยกระดับสถาบันปรีดี พนมยงค์ให้เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในระดับนานาชาติต่อไป

โดยในปีพ.ศ. 2564 สถาบันปรีดีจะได้จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ในการเผยแพร่ความรู้ อุดมการณ์ และจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของนายปรีดี พนมยงค์และคณะราษฎร รวมทั้งศึกษา ค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ให้เป็นประชาธิปไตย โดยจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น สัมมนา ปาฐกถา เสวนาทางวิชาการ เวทีอภิปรายสาธารณะ การมอบทุนการศึกษา ฯลฯ

ส่วนการให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่ทำงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน จะสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ หลังจากที่ได้จัดสร้างที่ทำการถาวรซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2567

รวมทั้งกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การละครที่สนับสนุนแนวคิดประชาธิปไตย สันติธรรมและภราดรภาพนิยม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตจะสามารถดำเนินการได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นในที่ทำการใหม่ ในระหว่างการจัดสร้างที่ทำการใหม่นี้ ซึ่งต้องใช้เวลาก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี

ในปี พ.ศ. 2564 นี้ เรายังใช้ที่ทำการชั่วคราวเป็นศูนย์ประสานงาน ทางสถาบันปรีดี พนมยงค์ ยังคงทำหน้าที่เป็นสถาบันทางวิชาการที่สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการสืบทอดแนวความคิด อุดมการณ์ “สันติธรรม” และ “ประชาธิปไตยสมบูรณ์” ของนายปรีดี พนมยงค์ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

โดยสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่ จะใช้พื้นที่ของเครือข่ายพันธมิตรของสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมธรรมศาสตร์ อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้คุณและครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ด้วยความปรารถนาดี และ สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน
อนุสรณ์ ธรรมใจ