ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันปรีดี พนมยงค์ - สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

25
สิงหาคม
2565

สถาบันปรีดี พนมยงค์ - สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนา ส่งเสริมการค้นคว้าและงานวิจัย บนจุดยืนร่วมกันผ่านอุดมการณ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 

การร่วมลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการจากทั้งสองสถาบัน คือ สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย นำโดย ศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย พร้อมด้วย ศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี ผู้อำนวยการศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง, ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น, นายภาธร สันติวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางนุตรฮายาตี โกศลศักดิ์ เลขานุการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ด้าน สถาบันปรีดี พนมยงค์ นำโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ พร้อมด้วย นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์, รศ.ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ กรรมการกลางและเลขานุการ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และนายชารีฟ อนันตศาสน์ ผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์     

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ โดยมีกรอบภาระงานและหน้าที่ในการศึกษา วิจัย เผยแพร่ และอบรมในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ด้าน สถาบันปรีดี พนมยงค์ เป็นสถาบันทางวิชาการที่สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการสืบทอดแนวความคิด อุดมการณ์ “สันติธรรม” และ “ประชาธิปไตยสมบูรณ์” ของนายปรีดี พนมยงค์ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ เป้าหมายร่วมกันของทั้งสองสถาบันนั้น คือ การสร้างสังคมนิติรัฐ นิติธรรม และประชาธิปไตยสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ และศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ โดยวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ในครั้งนี้มีดังนี้

  1. สร้างเครือข่ายพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างสถาบันปรีดี พนมยงค์ภายใต้มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการเผยแพร่อุดมการณ์ การส่งเสริมประชาธิปไตยสมบูรณ์    
  2. บูรณาการการจัดทำแผนและการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน อันก่อให้เกิดการเผยแพร่อุดมการณ์ การส่งเสริมประชาธิปไตยสมบูรณ์  
  3. ส่งเสริมการค้นคว้า การวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเพื่อให้เกิดการนำแนวคิดของนายปรีดี พนมยงค์ และศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองหน่วยงาน     
  4. ส่งเสริมการบริการวิชาการ ที่จะก่อให้เกิดการนำแนวคิดนายปรีดี พนมยงค์ และ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ไปบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสำหรับการบริการวิชาการให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ อุดมการณ์ การส่งเสริมประชาธิปไตยสมบูรณ์ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประชาชนทั่วไป

หลังจากนี้ สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ จะมีการร่วมกันทั้งทางด้านงานวิจัย งานวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป