ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
แนวคิด-ปรัชญา

สารอวยพรปีใหม่ 2567

1
มกราคม
2567


เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ในนามของคณะกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังแฟนเพจทุกท่าน ผู้รักชาติรักประชาธิปไตยและยึดมั่นในสันติธรรมทั้งหลาย 

ในปี พ.ศ. 2567 นั้นจะมีเรื่องเปลี่ยนผ่านที่สำคัญหลายเรื่อง เป็นปีแห่งการชี้ชะตาว่า เราจะมีรัฐธรรมนูญของประชาชนเกิดขึ้นหรือไม่? สถานการณ์สงครามกลางเมืองในเมียนมาจะจบลงด้วยชัยชนะของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตย อย่างไร? สงครามในยูเครนและในฉนวนกาซาจะยืดเยื้อต่อไป หรือจะมีการเจรจาเพื่อสันติภาพ เพื่อรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์เอาไว้? เทคโนโลยี AI และ เทคโนโลยีควอนตัมจะสร้างโอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของมนุษยชาติอย่างไร?

ทางสถาบันฯ มีความมุ่งมั่นสืบสานเจตนารมณ์ “เพื่อชาติและราษฎรไทย” ของ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ โดยทำหน้าที่เป็นคลังความคิดและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและราษฎรไทย ด้วยการเผยแพร่ความรู้ ความคิดเกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสันติภาพ ควบคู่กับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์การเมือง ศิลปวัฒนธรรม และการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่โรงเรียนและเยาวชนทั่วประเทศ ภายใต้วิถีการทำงานและค่านิยมหลัก (Core Value) ที่เรายึดมั่น ได้แก่

P -  Professionalism
R -  Rationality
I   -  Integrity
D -  Democratic
I   -  Intellectual

ในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันปรีดีฯ ได้พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการจัดกิจกรรม การบริหารงาน และการผลิตเนื้อหาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำสื่อนำเสนอใหม่ๆ เช่น Audio และ Video บนช่องทาง Youtube: PRIDI Institute นอกจากนี้ทางสถาบันปรีดีฯ ยังได้จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ PRIDI Talks จำนวน  5 ครั้ง จัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (PBIC), สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์

เพื่อประชาธิปไตย, มหาวิทยาลัยสยามเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างที่ยั่งยืน (SDGs), จัดงานวันสันติภาพไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร, จัดโครงการสนับสนุนการศึกษา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสรีไทยและเสวนาสัญจร จ.แพร่ โดยมอบทุนการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยให้กับเด็กนักเรียนและโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน เป็นต้น

นอกจากนี้ ทางสถาบันปรีดีฯ ยังได้จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายองค์กรประชาธิปไตย ได้แก่ ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย, สภาสื่อมวลชนแห่งชาติ, We Watch, WeVIS, hD, TCC เพื่อให้การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 มีความโปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งให้มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์ ไม่สนับสนุนการกระทำใดๆ ที่ปลุกเร้าความเกลียดชังและความรุนแรง โดยเครือข่ายองค์กรประชาธิปไตยได้จัดให้บรรดาพรรคการเมืองต่างๆ ได้ลงนามรับรองจรรยาบรรณการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สัญญาที่พรรคการเมืองขอให้ไว้กับประชาชน, การร่วมจัดเสวนาหัวข้อ “เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ปฏิรูปอะไร? อย่างไร?” กับ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส สำนักข่าวชายขอบ สำนักข่าว The Reporters และ The Isaan Record  

สำหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ของสถาบันปรีดี พนมยงค์ เพื่อรองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นแหล่งรายได้ในการดำเนินงานที่ยั่งยืน ตามแผนงานที่วางไว้จะเริ่มโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรของ มูลนิธิฯ และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้ภายในต้นปี 2567 ซึ่งโครงการน่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2568 ในขณะเดียวกัน ทีมงานสถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้ทำงานร่วมกับผู้พัฒนาโครงการก่อสร้างอาคาร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการวางแผน ออกแบบและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และสถาบันฯ สถานที่ดังกล่าวจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประชาธิปไตย และพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมแก่สาธารณชนต่อไป

สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีพลังกาย พลังสติปัญญาเข้มแข็งมั่นคง พร้อมร่วมกันก่อร่างสร้างสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า และยั่งยืนสืบไป

ท่านรัฐบุรุษอาวุโส ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เคยกล่าวไว้ว่า “ผลของการที่ก่อสร้างไว้ดีแล้วย่อมไม่สูญหาย” และ สิ่งที่ท่านพูดไว้เป็น “สัจธรรม” ที่ยังคงยืนหยัดต่อไปเหนือกาลเวลา

ด้วยความปรารถนาดี
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
คณะกรรมการบริหารฯ ทุกท่าน
พนักงานของสถาบันปรีดี พนมยงค์
1 มกราคม พ.ศ. 2567