ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

PRIDI BANOMYONG AND THE MAKING OF THAILAND'S MODERN HISTORY

PRIDI BANOMYONG AND THE MAKING OF THAILAND'S MODERN HISTORY

PRIDI BANOMYONG AND THE MAKING OF THAILAND'S MODERN HISTORY

ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ได้นำเสนอบทบาทของปรีดี พนมยงค์ ที่มีต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

 • ผู้เขียน : วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
 • พิมพ์ที่ : เรือนแก้วการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2526
 • จำนวนหน้า : 273 หน้า
 • ISBN : 974-260-175-5

สารบัญ

 • June 24 Revolution 
 • 1932 : The Last Year of Absolute Monarchy 
 • The Young Lawyer from Ayushaya 
 • Founding the People's Party 
 • The First Round of Political Experience 
 • The Battle for Self-Defence
 • Clearing the Communist Charge 
 • Restruturing Government Adminisitration
 • Regaining Absolute Sovereignty for the Nation 
 • Maintaining Sound Finance and Monetary Stablity 
 • Moments of Decision 
 • Leading the Free Thai Movement 
 • At the Zenith of Political Power 
 • The Last Phase of a Politival Career 
 • The Darkest Hours

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook004.pdf