ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks ครั้งที่ 4 “2475: ความรู้ ความทรงจำ และสถานการณ์ปัจจุบัน”

เนื่องในวาระครบรอบ 88 ปี อภิวัฒน์สยาม 2475 สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ 88 ปี 2475: ความทรงจำของสามัญชน

กำหนดการจัดเสวนาออนไลน์

ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.30 น.

ถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทาง Facebook Fanpage สถาบันปรีดี พนมยงค์ https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute

และศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม https://www.facebook.com/DJC.Center

ช่วงที่ 1 เวลา 13.00-15.00 น.

จากราชดำเนินถึงกวางจู: สามัญชนกับการเปลี่ยนแปลง

จากราชดำเนินถึงกวางจู: สามัญชนกับการเปลี่ยนแปลง

ร่วมเสวนาโดย

 • รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์  คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต
 • ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล  ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • อ.ศราวุฒิ วิสาพรม  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
 • ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ  คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  (ผู้ดำเนินรายการ)

ช่วงที่ 2 เวลา 15.00-17.30 น.

การปฏิวัติ 2475: ความรู้ ความทรงจำ และสถานการณ์ปัจจุบัน

PRIDI TALKS ครั้งที่ 4 “2475: ความรู้ ความทรงจำ และสถานการณ์ปัจจุบัน” / สถาบันปรีดี พนมยงค์

PRIDITALKS  ครั้งที่ 4

กล่าวเปิดงานโดย

 • ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ (ประธานกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์) 

ร่วมเสวนาโดย

 • รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • ผศ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ (คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)
 • ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล (คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
 • คุณนริศ จรัสจรรยาวงศ์ (นักเขียน)

คุณประวิตร โรจนพฤกษ์ (กรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์)  ผู้ดำเนินรายการ

 

 

ทายาทคณะราษฎรร่วมทำบุญ ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ เนื่องในวันครบรอบ 88 ปี ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://pridi.or.th/th/content/2020/06/317

สรุปประเด็นงานเสวนา