ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

สุนทรพจน์ (บางเรื่องของนายปรีดี พนมยงค์)

สุนทรพจน์ (บางเรื่องของนายปรีดี พนมยงค์)

สุนทรพจน์ (บางเรื่องของนายปรีดี พนมยงค์)

สุนทรพจน์ของนายปรีดี พนมยงค์ แสดงในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 และสุนทรพจน์อื่นๆ

  • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
  • พิมพ์ที่ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ : -
  • ปีที่พิมพ์ : 2545
  • จำนวนหน้า : 66 หน้า
  • ISBN : 974-90424-6-8

สารบัญ

  • สุนทรพจน์ของนายปรีดี พนมยงค์ แสดงในสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489
  • คณะราษฎรกับการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย 24 มิถุนายน
  • พระราชกำหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พุทธศักราช 2475

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook159.pdf