ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แถลงการณ์ต่อสถานการณ์ชุมนุม ฉบับที่ 2

17
ตุลาคม
2563

แถลงการณ์ต่อสถานการณ์ชุมนุม ฉบับที่ 2

จากสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ปรากฎว่าได้มีการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุม การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ทั้งที่ไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงและประชาชนได้ชุมนุมกันอย่างสงบสันติปราศจากอาวุธ

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ขอย้ำอีกครั้งว่า “การเรียกร้องให้ปวงชนชาวไทยได้คืนสิทธิประชาธิปไตยสมบูรณ์นั้น เป็นการต่อสู้โดยชอบธรรม” ขอให้ทุกฝ่ายเคารพเจตจำนงและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน และประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ รวมถึงกลุ่มบุคคลใด ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรงขึ้น สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสันติ เป็นสิทธิโดยชอบตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ในการให้หลักประกันและคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ชุมนุมและงดใช้มาตรการรุนแรงในทุกรูปแบบ รัฐบาลจะต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งเป็นการใช้ความรุนแรงผ่านอำนาจรัฐ จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และละเมิดต่อหลักนิติรัฐและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุมทั้งหมด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันหาทางออกด้วยสันติวิธีโดยเร็ว ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก ทั้งนี้ โดยผู้มีอำนาจจะต้องลดละการเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน และรับฟังเสียงเรียกร้องของประชาชน อันนับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการแก้ไขปัญหาในระบอบการเมืองที่เป็นอยู่

สถาบันปรีดี พนมยงค์
17 ตุลาคม 2563