ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ศิลปะ-วัฒนธรรม

กลอนพาไปที่ใต้โดม

23
มีนาคม
2566

วงกลมเหลืองแดงธรรมจักรแปดซี่
หมายถึงอริยมรรคแปดคือ

สัมมาทิฏฐิปัญญาชอบถือ
กัปปะคือคิดเห็นดำริชอบ

สัมมาวาจาเจรจาชอบ
กัมมันตะการกอบกระทำชอบ
อาชีวะทำการเลี้ยงชีพชอบ
วายะมะประกอบความเพียรชอบ

สติระลึกชอบในปัฏฐาน
สมาธิเจริญญาณทั้งสี่วาง
มีพานรัฐธรรมนูญอยู่กลาง
เอกลักษณ์วางตั้ง ต.ม.ธ.ก.

ท่านปรีดี พนมยงค์ ประศาสน์
ได้ประกาศ ม.ธ.ก. แห่งแรก

ตั้งแต่ปีสองสี่เจ็ดห้าแฉก
ผลิตนักกฎหมายจ่ายแจกมากมาย

ส่วนเสมาธรรมจักรเป็นเครื่องหมาย
ของกระทรวงศึกษาธิการนั้น

เสมาปักเขตอุโบสถนั่น
ธรรมจักรหลักมั่นของพระพุทธ

ทรงหมุนล้อแห่งธรรมเผยแพร่
ทรงให้แก่พุทธศาสนิกชน
ให้เรียนรู้แห่งธรรมทุกคน
ดับทุกข์ดับกิเลสตนให้มีสุข

ส่วนพระโพธิสัตว์คอยช่วยคน
ที่ตกทุกข์ให้พ้นอันตราย
เช่นกวนอิมที่ช่วยให้พ้นภัย
โพธิสัตว์หลายองค์ทรงช่วยทุกข์

ทุกคนต้องช่วยตัวเองก่อนใคร
จึงจะได้พ้นภัยต้องรอบคอบ
ไม่ประมาทต้องมาช่วยประกอบ
ต้องรู้รอบถึงภัยที่อาจเกิด

โชคดีที่เกิดบนแผ่นดินไทย
อย่าให้ได้ชื่อว่ารกแผ่นดิน
ที่ทำชั่วได้ดีมีถมถิ่น
อยู่ไม่นานแน่สิ้นชื่อเสียคน

เพราะหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นแน่
ต้องสร้างความดีแลกตัญญู
สร้างอนุสรณ์ไว้ระลึกรู้
เป็นมรดกแก่ลูกหลานเหลนลื้อ

ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร
ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

ค่าของงานอยู่ที่เงินคู่กัน
ทำดีต้องได้ดียึดให้มั่น

ทุกคนอยากจะรวยมีความสุข
เป็นไปไม่ได้ทุกคนมีกรรม
กรรมเก่าใหม่ดีชั่วที่ตัวทำ
ถ้ากระทำกรรมดีจึงมีสุข

ทุกคนเลือกที่เกิดเองไม่ได้
แล้วแต่บุญกรรมที่ตนทำไว้
ต้องทำใจมีความเพียรให้ได้
จึงอาจร่ำรวยได้มีความสุข

คนจนคนรวยก็คนเหมือนกัน
รวยแล้วอย่าแข็งขันถือรวยหยิ่ง
ทุกคนต้องตายเอาอะไรสิ่ง
ใดไม่ได้เลยเว้นแต่ชั่วดี

หนามแหลมบ่มีคนเสี้ยมแหลมคม
มะนาวกลมเกลี้ยงบ่มีคนกลึง
คนดีมีไอคิวมาแต่เกิด
สันดอนขุดง่ายกว่าสันดานคน

ควรเลือก ส.ส. ที่ดีจริงๆ
ที่เสียสละซื่อสัตย์สุจริต
มีความรู้พูดดีมีสัจจะ
ทันคนคิดทันโลกทันเหตุการณ์

นักการเมืองกับข้าราชการ
ประจำที่ร่วมทำงานกันได้
ต้องมีคุณธรรมขันติธรรมไว้
อย่าทำให้ขันติแตกแหวกกฎ

ฯลฯ

 

ที่มา : บรรจบ เทียมทัด, กลอนพาไปที่ใต้โดม, ใน 60 ปี ต.ม.ธ.ก. (พ.ศ. 2481-2541), (กรุงเทพฯ: ประกายพรึก, 2541), หน้า 8-9.

หมายเหตุ : บรรจบ เทียมทัด ต.ม.ธ.ก. รุ่น 2