ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

ปรีดีคิด ปรีดีเขียน

ปรีดีคิด ปรีดีเขียน

ปรีดีคิด ปรีดีเขียน

หนังสือเล่มนี้คุณสุพจ์ ด่านตระกูลผู้ติดตามผลงานของนายปรีดี พนมยงค์มาโดยตลอดนั้นได้เขียนขึ้นเพื่อสรุปแนวคิดของปรีดี พนมยงค์ในเรื่องต่างๆ เอาไว้

 • ผู้เขียน : สุพจน์ ด่านตระกูล
 • พิมพ์ที่ : เรือนแก้วการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2543
 • จำนวนหน้า : 163 หน้า
 • ISBN : 974-07833-87-5

สารบัญ

 • ผู้อภิวัฒน์
 • กำเนิดรัฐธรรมนูญ 
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก 
 • กฎแห่งอนิจจัง
 • วิวัฒนาการของสังคม 
 • อธิปไตยทางการเมือง
 • ริเริ่มสวัสดิการสังคม 
 • แรงงานคือบ่อเกิดของความไพบูลย์
 • แก้ปัญหาจากฐานราก 
 • วิพากษ์เค้าโครงเศรษฐกิจ
 • เสรีภาพจากสัญญาประชาคม 
 • ปฏิรูปกฎหมาย 
 • กู้เอกราชทางเศรษฐกิจ 
 • พลังใหม่คือการเปลี่ยนแปลง 
 • สมุฏฐานของสรรพสิ่ง

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook025.pdf