ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
บทบาท-ผลงาน

Infographic: หลักการร่างรัฐธรรมนูญสไตล์ปรีดี พนมยงค์

9
พฤษภาคม
2566

“รัฐธรรมนูญของหลายประเทศนั้นให้บัญญัติข้อความที่เป็นหลักสำคัญว่าด้วยระบบการเมืองประชาธิปไตย อันเป็นโครงเบื้องบนของสังคม และสิทธิกับหน้าที่ประชาธิปไตยของพลเมืองให้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยเขียนอย่างกะทัดรัดเพื่อเป็นแม่บทของกฎหมายทั้งหลาย มิใช่เขียนฟุ่มเฟือยเป็นระเบียบปลีกย่อยเสียเอง” 

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ชวนย้อนอ่านทรรศนะของ ‘นายปรีดี พนมยงค์’ ต่อมุมมองในการร่างรัฐธรรมนูญ โดยนำข้อมูลมาจากส่วนท้ายของบทความ เรื่อง “ประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญเบื้องต้น กับการร่างรัฐธรรมนูญ” นำมาเสนอใหม่ผ่านสื่อ Infographic ข้อเขียนชิ้นนี้สะท้อนถึงหลักการสำคัญว่ารัฐธรรมนูญอันพึงจะเป็นและมีความเป็นประชาธิปไตยควรมีลักษณะเช่นใด 

 

 

ไฟล์ Infographic หลักการร่างรัฐธรรมนูญสไตล์ปรีดี พนมยงค์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง : วิธีร่างรัฐธรรมนูญแบบปรีดี พนมยงค์ โดย ปรีดี พนมยงค์