ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มูลนิธิ - สถาบันปรีดี พนมยงค์ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและการรำลึกขบวนการเสรีไทย ประจำปี 2567

9
กุมภาพันธ์
2567

วานนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2567) มูลนิธิ - สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและการรำลึกขบวนการเสรีไทย ณ ห้องประชุม ดร.สมสักดิ์ และคุณหญิงปัทมา สีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ภายในงานเริ่มต้นด้วยการกล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกล่าวถึงความสำคัญของความสำคัญของขบวนเสรีไทยที่มีคุณูปการต่อประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับเสรีไทยและการรำลึกเสรีไทย ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เปิดมุมความรู้ของขบวนการเสรีไทยไว้ ณ ชั้น 2 ของห้องสมุดสุขุม นวพันธุ์ อาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้และเก็บบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ให้คนไทยรุ่นหลังได้ศึกษาและเผยแพร่เกียรติคุณของกลุ่มคนไทยเสรีไทยที่มีความรักชาติ อีกทั้งทางสถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับเสรีไทย การรำลึกของเสรีไทย และภายในปีนี้ได้มีการจัดการประกวด Seri Thai Talk ในช่วงเช้า หัวข้อ “จิตวิญญาณแห่งขบวนการเสรีไทย คุณประโยชน์ต่อสังคมและสยามยามสงบ” รวมถึงกิจกรรมรำลึกเสรีไทยในช่วงบ่าย

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ กล่าวถึงความสำคัญของวีรกรรมของกลุ่มเสรีไทยที่ได้สร้างคุณูปการให้แก่ชาติอย่างใหญ่หลวงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สมควรแก่การนำมายึดถือปฏิบัติ อาทิ ความรักชาติ, ความกล้าหาญ และความสามัคคี รวมถึงกล่าวถึงมิตรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไทย ที่ได้มีการสร้างความสัมพันธ์กันผ่านการให้ความช่วยเหลือในการเจรจากับประเทศสัมพันธมิตรให้ยอมผ่อนปรนข้อเรียกร้องต่างๆ หลังจากเสร็จสิ้นสงคราม

Robert F. Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

คุณพิศาล มาณวพัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา

ลำดับถัดมา เป็นการกล่าวปาฐกถา โดย Robert F. Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคุณพิศาล มาณวพัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวถึงบทเรียนจากขบวนการเสรีไทย และข้อเสนอแนะการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อีกทั้งได้กล่าวยกย่องสมาชิกเสรีไทย

หลังจากนั้นเป็นการมอบของที่ระลึก โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  Robert F. Godec และคุณพิศาล มาณวพัฒน์ 

ในการนี้ มูลนิธิ - สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม นำโดยคณะทายาทนายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย อาทิ คุณสุดา พนมยงค์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์  คุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการกลาง มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ กรรมการกลางและเลขานุการ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ เป็นต้น 

นอกจากนั้นยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกหลายท่าน อาทิ คุณชรินทร์ หาญสืบสาย และคุณกษิดิศ อนันทนาธร กรรมการกลาง มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา จินตกานนท์ ทายาทขบวนการเสรีไทยสายอเมริกา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ทายาทเสรีไทยสายอังกฤษ เป็นต้น