ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

ความเป็นอนิจจังของสังคม

ความเป็นอนิจจังของสังคม

ความเป็นอนิจจังของสังคม

ความเป็นอนิจจังของสังคม เป็นแนวคิดเชิงปรัชญาสังคมนิยมผนวกกับแก่นพุทธธรรม โดย ปรีดี พนมยงค์ พร้อมปาฐกถาธรรม เรื่อง ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคม โดยพระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

 • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
 • พิมพ์ที่ : เรือนแก้วการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : 9
 • ปีที่พิมพ์ : 2543
 • จำนวนหน้า : 77 หน้า
 • ISBN : 974-7232-16-2

สารบัญ

 • กฎแห่งการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งทั้งหลาย 
 • หลักฐานที่คนรุ่นปัจจุบันสามารถค้นคว้าและประสบด้วยตนเองถึงการที่สังคมไทยเปลี่ยนแลงอย่างไม่หยุดยั้ง 
 • ที่มาของมนุษยชาติกับมนุษยสังคม
 • สมุฏฐานของมนุษย์และมนุษยสังคม
 • วรรณะ ฐานันดร ชนชั้น
 • รากฐานของสถาบันการเมือง 
 • ทรรศนะทางสังคม
 • ความเกี่ยวโยงระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และทรรศนะสังคม
 • วิถีแห่งอาการเคลื่อนไหวของสังคม / ประติการ = ไดอาเล็คติคส์ 
 • ทฤษฎีแห่ง "วิชชา" หรือ "สัมวุทธิวิทยา"

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook010.pdf