ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

ข้อเขียนทางปรัชญา

ข้อเขียนทางปรัชญา

ข้อเขียนทางปรัชญา

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมงานเขียนทางปรัชญาชิ้นสำคัญของปรีดี อาทิ ความเป็นอนิจจังของสังคม ซึ่งปรีดีได้อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยเนื้อหาของหนังสือนั้นสะท้อนข้อความคิดทางปรัชญาที่ปรีดีตกผลึกได้ในช่วงปลายของชีวิต

  • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
  • พิมพ์ที่ : สถาบันสยามเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ : -
  • ปีที่พิมพ์ : 2518
  • จำนวนหน้า : 151 หน้า
  • ISBN : -

สารบัญ

  • ความเป็นอนิจจังของสังคม
  • มนุษยสังคมปรัชญาเบื้องต้น
  • ปรัชญาคืออะไร

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook185.pdf