ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Facebook LIVE: เสวนาวิชาการเรื่อง "สิทธิมนุษยชน-สิทธิสตรี ในรัฐธรรมนูญ และสถานการณ์ปัจจุบัน"

28
มกราคม
2563

LIVE เนื่องในวาระ 108 ปีชาตกาลท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ (2 มกราคม 2455-2563) ขอเชิญร่วมรับชมรับฟังงานเสวนาวิชาการเรื่อง "สิทธิมนุษยชน-สิทธิสตรี ในรัฐธรรมนูญ และสถานการณ์ปัจจุบัน"

กล่าวเปิดงานโดย

  • คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ: ประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์

ร่วมอภิปรายโดย

  • ดร.วรวิทย์ กนิษฐะเสน: อดีตเอกอัครราชทูต
  • ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร: อดีตเอกอัครราชทูต
  • ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์: อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  • ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช: ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ: ประธานสถาบันปรีดี พนมยงค์

ดำเนินรายการโดย...

  • อ.วิโรจน์ อาลี: อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องยูงทอง 2 สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี