ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
แนวคิด-ปรัชญา

เลือกตั้งกรรมการประกันสังคมในมุมมองของรัฐสวัสดิการ

28
ตุลาคม
2566

Focus

  • การประกันสังคมเป็นเรื่องสวัสดิการสังคมภายใต้กองทุนประกันสังคมที่ครอบคลุม ทั้งกลุ่มคนที่มีนายจ้างและกลุ่มแรงงานอิสระ โดยก่อนหน้านี้ สมัยการอภิวัฒน์ 2475 นายปรีดี พนมยงค์ ได้เสนอถึงหน้าที่ของรัฐบาลที่จะประกันชีวิตและความมั่นคงให้แก่ประชาชน ตามเค้าโครงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2476 พร้อมกับการเสนอร่างพ.ร.บ.ประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎร
  • ปัจจุบัน กองทุนประกันสังคมบริหารโดยคณะกรรมการประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งผู้แทนในลักษณะหนึ่งสหภาพแรงงานหนึ่งเสียง เว้นแต่เมื่อ พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน คณะกรรมการฯได้มาโดยการแต่งตั้งของคสช. แต่ก็กำลังถูกแทนที่โดยการเลือกตั้งโดยสมาชิกทั้งมวล
  • ในการเลือกตั้งคณะกรรมการฯชุดใหม่ครั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องลงทะเบียนก่อน (ภายใน 31 ตุลาคม 2566) และควรไปลงคะแนนเสียง  (24 ธันวาคม 2566) จำนวนมากๆ อันจะทำให้ได้คณะกรรมการฯที่เป็นผู้แทนสมาชิกส่วนใหญ่ และจะนำไปสู่การปฏิรูปประกันสังคม เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นประชาธิปไตย สิทธิประโยชน์ตกสู่ประชาชนทั่วไปมากที่สุด และเป็นบันไดสู่การสร้างรัฐสวัสดิการในมิติต่างๆ ต่อไป

 

ในระบบสวัสดิการที่มีมาในสังคมไทย “ประกันสังคม” นับเป็นสวัสดิการสำหรับประชาชนทั่วไปที่เก่าแก่ที่สุด แต่ก็มีอายุเพียงแค่ 33 ปีเท่านั้น ประกันสังคมคือ “สวัสดิการสำหรับคนวัยทำงาน” ซึ่งเดิมทีนั้นคือคนที่มีนายจ้าง และรับเงินเดือนประจำแต่ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา สิทธิประกันสังคมก็ขยายสู่กลุ่มแรงงานอิสระมากขึ้นจนปัจจุบันคนในวัยทำงานก็สามารถมีส่วนร่วมกับกองทุนประกันสังคมได้เกือบทั้งหมด

ย้อนกลับไปกว่า 90 ปีก่อน ข้อเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค์ ก็ใช้คำว่า Assurance Sociale พร้อมกับการเสนอ พรบ.ประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎร