ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญบนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน

11
ธันวาคม
2563

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 - 16:30 น.
ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สืบเนื่องจากวาระ 88 ปี วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2563 สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้ดำเนินการจัดปาฐกถาและงานเสวนาทางวิชาการ PRIDI Talks #7 "รัฐธรรมนูญบนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน" ขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณค่าของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย ซึ่งสถาบันปรีดี พนมยงค์ ต้องการเป็นเวทีในการนำเสนอความคิดเห็น และร่วมแลกเปลี่ยนเสวนา ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และทำการศึกษาวิจัย ในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน

ในการนี้สถาบันปรีดี พนมยงค์ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวเปิดงานและปาฐถกานำในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญของประชาชน: ทางออกวิกฤติประเทศ” รวมถึงช่วงเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ "รัฐธรรมนูญบนเส้นทางประชาธิปไตยไทย 2475-2489" ที่ดำเนินรายการโดยนายอัครพงษ์ ค่ำคูณ

ในการเสวนา นายวิเชียร เพ่งพิศ ได้เริ่มบทสนทนาด้วยการศึกษาปฐมรัฐธรรมนูญ 2475 รัฐธรรมนูญสยาม และรัฐธรรมนูญ 2489 และการช่วงชิงความชอบธรรมอันเป็นผลพวงจากรัฐประหาร 2490 ต่อด้วยนายอนุชา อชิรเสนา ได้นำเอาการศึกษาในช่วง 15 ปีแรกหลังการอภิวัฒน์สยามผ่านบทบาทของตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในช่วงรัชกาลที่ 7-9 มาชี้ให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆทางการเมือง ที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มีบทบาทต่อรัฐธรรมนูญ และดร.วรวิทย์ กนิษฐะเสน ได้กล่าวถึง การศึกษารัฐธรรมนูญเชิงเปรียบเทียบของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ความเหมือนและความแตกต่างกับรัฐธรรมนูญไทย และการปฏิรูปการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ปิดท้ายด้วยผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ ได้เสนอมุมมองของคุณค่าของพื้นฐานรัฐธรรมนูญช่วง 2475-2489 สู่บริบทรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน ที่นำมาสู่ความหวังที่มีต่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในอนาคตของประเทศไทย ซึ่งภายหลังจากช่วงนำเสนองานศึกษา วิจัย และประสบการณ์ผ่านมุมมองของวิทยากรแล้ว ผู้ร่วมฟังเสวนาได้ร่วมแลกเปลี่ยน ถามคำถาม กับวิทยากรในช่วงท้ายของงาน ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้ร่วมรับฟังเสวนาอย่างดี

สถาบันฯขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ในเวทีอภิปรายสาธารณะ PRIDI Talks ครั้งที่ 7 นี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากท่านในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

 

ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญ: บนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน
ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญ: บนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน
ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญ: บนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน
ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญ: บนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน
ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญ: บนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน
ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญ: บนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน
ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญ: บนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน
ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญ: บนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน
ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญ: บนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน
ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญ: บนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน
ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญ: บนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน
ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญ: บนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน
ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญ: บนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน
ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญ: บนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน
ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญ: บนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน
ประมวลภาพกิจกรรม PRIDI Talks #7 รัฐธรรมนูญ: บนเส้นทางของประชาธิปไตยไทย จาก 2475 ถึงปัจจุบัน