ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

ปรีดี พนมยงค์ วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 2517

ปรีดี พนมยงค์ วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 2517

ปรีดี พนมยงค์ วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 2517

หนังสือเล่มนี้นายปรีดี พนมยงค์ เขียนขึ้นมาเพื่อวิพาษ์วิจารณ์ต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2517 ซึ่งปรีดีมีข้อสังเกตหลายประการด้วยกัน

 • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
 • พิมพ์ที่ : -
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : -
 • จำนวนหน้า : 139 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • ข้อสังเกตบางประการของนายปรีดี พนมยงค์ เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2517 
 • การเรียกร้องให้ปวงชนชาวไทยได้คืนสิทธิประชาธิปไตยสมบูรณ์นั้นเป็นการต่อสู้โดยชอบธรรม 
 • ความจำเป็นต้องมีหิริโอตตัปปะ ในการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยของปวงชน 
 • จำเป็นต้องระมัดระวังการร่างรัฐธรรมนูญที่พรางตาประชาชนให้หลงว่าเป็นประชาธิปไตย 
 • ผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องยกประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 
 • ร่างรัฐธรรมนูญ 2517 ทำให้สภาผู้แทนราษฎรไม่มีศักดิ์ศรีในสากลโลก
 • ไม่ควรหมิ่นราษฎรและชาติไทยในการไม่ให้ราษฎรมีเขตเลือกตั้งเสมอภาคกัน 
 • ขอเสนอให้กลุ่มศึกษาอ่านรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสำนักงานสภานั้นพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มตั้งแต่สมัยที่ 1 พ.ศ. 2475 
 • รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายชนิดหนึ่งซึ่งต่างกับข้อบังคับทางธรรมจริยา

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook205.pdf