ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันปรีดี พนมยงค์ นำโดย คุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาศึกษากระบวนการทำงานของ BentoWeb ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดเก็บและดูแลสินค้าให้กับผู้ใช้บริการ
มูลนิธิ - สถาบันปรีดี พนมยงค์ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและการรำลึกขบวนการเสรีไทย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม ดร.สมสักดิ์ และคุณหญิงปัทมา สีสวัสดิ์ตระกูล (NIDA)
“สถาบันปรีดี พนมยงค์” จัดงานเสวนา PRIDI Talks #24: 112 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ “การต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อสิทธิและสันติภาพ” ณ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ซอยงามดูพลี

บทความ

23
ก.พ.
2567
ทหารในกองทัพสมัยใหม่ เป็นการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรให้มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีการแตกแยก อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่จะป้องกันประเทศไม่ให้คู่ตรงข้ามเข้ามารุกรานและสามารถเอาชนะคู่ศัตรูได้ภายใต้สงครามยุคใหม่
22
ก.พ.
2567
ภาพรวมของสถิติ นิติรัฐ ความชอบธรรม ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในบริบทสากล ยังพบว่ามีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหาร ปี 2557 จนกระทั่งการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักเรียน นิสิตนักศึกษาในปี 2563
ธรรมชาติปรัชญา ได้มีการค้นพบสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นที่มาของคำว่า "ไซเอนส์" หรือในภาษาไทยแปลว่า "วิทยาศาสตร์"
นิติรัฐเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงถึงการมีอยู่ของประชาธิปไตย แต่สำหรับกรณีของประเทศไทยนิติรัฐมีความแตกต่างออกไป นั่นคือมีการนำเอาระบบแนวคิดการปกครองตามที่ชนชั้นนำต้องการให้รักษาไว้เข้ามาปรับใช้จนความเป็นนิติรัฐของไทยเปลี่ยนไป
การคิดคำไทยใหม่เพื่อถ่ายทอดแนวคิดเป็นเรื่องที่สำคัญ การเลือกใช้คำใหม่ที่คนคิดขึ้น ในการถ่ายทอดความหมายของคำต่างประเทศ เป็นไปได้เป็นหลายคำ การเลือกใช้คำที่ถูกต้องตามความเหมาะสมจึงเป็นปัญหาที่ควรพิจารณาอย่างละเอียด
ปลายเดินทางเพื่อที่จะหาความรู้และประสบการณ์ จากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และต้องพบกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่มีความยากลำบาก
จดหมายฉบับนี้ลูกชายผู้แรกได้เขียนถึงคุณงามความดีและแบบอย่างที่ดีของพ่อ การใช้ชีวิตท่ามกลางการถูกประณามจากสังคม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี ชาตกาล ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล จึงขอนำเสนอบทความ “ห้องดำรง“ เรื่องราวของท่านในการเยือนสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศจนได้ความรู้ใหม่
ข้อเสนอแนะการขุดคอคอดกระ เพื่อทำคลองเชื่อมระหว่างสองฝั่งทะเล จากแนวคิดการแนะนำของดร. ปรีดี พนมยงค์ ด้วยความหวังว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้
หลังจากการปฏิวัติการปกครองพ.ศ. 2475 รัฐบาลคณะราษฎรได้ดำเนินงานทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศ โดยพระยาพหลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ในพื้นที่ของแหล่งปลูกอ้อยจำนวนมาก ณ จังหวัดลำปาง
ความรักในสังคมสามารถจำแนกได้ทั้ง 5 รูปแบบที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมั่นคงในเศรษฐกิจของชาติ สวัสดิการสังคมที่กระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

หนังสือขายดี

ผู้เขียน : ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
พิมพ์ครั้งที่่ 1 : มิถุนายน 2564

สันติสุข โสภณสิริ บรรณาธิการ
240 หน้า
ราคา 195 บาท

เนื่องในวาระ 81 ปี พระเจ้าช้างเผือก
ชุด พระเจ้าช้างเผือก 200 บาท
+ DVD พระเจ้าช้างเผือก

หนังสือแนะนำ

หนังสือหายาก

ความเป็นอนิจจังของสังคม
เหลือ 12 เล่ม

แนวความคิดประชาธิปไตยของปรีดี พนมยงค์
เหลือ 5 เล่ม

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย โดย ปรีดี พนมยงค์
เหลือ 10 เล่ม