ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

PRIDI BANOMYONG AND THE MAKING OF THAILAND'S MODERN HISTORY
หนังสือ ข้อเขียนทางปรัชญา โดยปรีดี พนมยงค์
หนังสือ Pridi by Pridi : selected writings on life, politics, and economy โดย ปรีดี พนมยงค์
หนังสือ ขุมปัญญา โดย ปรีดี พนมยงค์